Вршење стручног надзора над текућим поправкама и одржавању споменика у насељима Салаковац и Топоница и Изградњи споменика на Врањевцу у насељу Кула општина Мало Црниће

На основу члана 39. 55 и 57. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке начелника Општинске управе општине Мало Црниће о покретању поступка јавне набавке  радова у отвореном поступку ЈН бр. 17/2017-1 од 30.10.2017. године,

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ MAЛО ЦРНИЋЕ

ул. Маршала Тита бр. 80

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ

за

Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности

“Вршење стручног надзора над текућим поправкама и одржавању споменика у насељима Салаковац и Топоница и Изградњи споменика на Врањевцу у насељу Кула општина Мало Црниће“

ЈН  бр. 17/2017-1

 1. Подаци о наручиоцу: Општинска управа општине Мало Црниће ул. Маршала Тита бр. 80, 12311 Мало Црниће, позива све заинтересоване понуђаче да доставе своје писмене понуде за “Вршење стручног надзора над текућим поправкама и одржавању споменика у насељима Салаковац и Топоница и Изградњи споменика на Врањевцу у насељу Кула општина Мало Црниће“
 2. Брста наручиоца: Локална самоуправа.
 3. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности.
 4. Врста јавне набавке: Услуге.
 5. Тип јавне набавке: Набавка није обликована по партијама.
 6. Редни број јавне набавке: ЈН бр. 17/2017-1
 7. Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке  је “Вршење стручног надзора над текућим поправкама и одржавању споменика у насељима Салаковац и Топоница и Изградњи споменика на Врањевцу у насељу Кула општина Мало Црниће“
 8. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: ОРН 71520000 (Услуге грађевинског надзора)
 9. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је Најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а.
 10. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом, а што се посебно односи на поседовање одговарајућих лиценци за пружање предметних услуга, као и достављање финансијског обезбеђења, те других доказа који се конкурсном документацијом као траженом наводе.
 • Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
 1. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсну документацију наручилац истовремено са овим позивом објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са тим, конкурсна документација може се преузети на:
 2. Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
 3. Интернт страници наручиоца: www.opstinaмаlocrnice.org
 4. Начин подношења понуда и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примељена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
 • Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуде се достављају на адресу поручиоца, са назнаком „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈЈН бр. 17/2017-1 “Вршење стручног надзора над текућим поправкама и одржавању споменика у насељима Салаковац и Топоница и Изградњи споменика на Врањевцу у насељу Кула општина Мало Црниће“
 • На полеђини коверте навести назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда са варијантама није дозвољена.
 • Благовременом ће се сматрати све понуде које буду примљене до 12,00 часова 11.2017. године.
 • Рок за подношење писмених понуда почиње да тече наредног дана од дана објављивања позива на Порталу Управе за јавне набавке.
 • Уколико рок за отварање понуда падне у нерадне дане као што су субота, недеља или државни празник, отварање понуда ће се обавити првог наредног радног дана.
 • Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се јавно 07.11.2017. године у 12,30 часова, у просторијама Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80 (мала сала – први спрат), 12311 Мало Црниће. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
 2. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење од стране овлашћеног лица понуђача, које морају предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
 3. Рок за доношење одлуке о додели уговора. Одлука о додели уговора биће донета у законом предвиђеном року, а закључење уговора ће се обавити одмах по истеку рока за заштиту права али не дужим од законом утврђеног рока.
 • Наручилац задржава право да од јавне набавке односно од доделе уговора за предметну јавне набавку одустане, уколико настану такве околности на коју наручилац није могао да утиче, као и у случају пријема неодговарајућих и неприхватљивих понуда.
 • Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 012/280-016 сваког радног дана од 7,30-15,00 часова.
 1. Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са припремом понуде могу се добити писаним путем – поштом или на email: milicadirekcija@gmail.com
 • лице за контакт Милица Митић, Референт за јавне набавке.

 

Конкурсну документацију можете преузети овде

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *