LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM OPŠTINE MALO CRNIĆE

logo opstine Malo Crnice

Lokalni plan upravljanja otpadom Opstine Malo Crnice

 

Lokalni plan upravljanja otpadom priprema služba jedinice lokalne samouprave nadležna za poslove upravljanja otpadom u saradnji sa drugim organima nadležnim za poslove privrede, finansija, zaštite životne sredine, urbanizma kao i sa predstavnicima privrednih društava, odnosno preduzeća, udruženja, stručnih institucija, nevladinih i drugih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine uključujući i organizacije potrošača.

Lokalni plan upravljanja otpadom donosi se za period od 10 godina a ponovo se razmatra svakih 5 godina. Plan treba da bude usklađen sa Nacionalnom Strategijom i Regionalnim planom.

Skupština opštine Malo Crniće dana 08. 06. 2010. godine donela je Odluku o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom. Na osnovu ove odluke predsednik Opštine Malo Crniće obrazovao je radnu grupu za pripremu Lokalnog plana upravljanja otpadom za teritoriju opštine Malo Crniće, rešenjem broj: 501-11/2010 od 27. 08. 2010. godine. Rešenjem o obrazovanju Radne grupe imenovani su članovi i određene obaveze i zadaci Radne grupe.

 

U Radnu grupu imenovani su:

1. Jelica Mrdak, šef Odseka za urbanizam, poljoprivredu i inspekcijske poslove  – predsednik;

  1. Sandra Dobrosavljević, šef Odseka za lokalnu poresku administraciju – zamenik predsednika,
  2. Dragiša Marjanović, predstavnik komunalnih delatnosti – član;
  3. Marija Kaurin, predstavnik službe za zaštitu životne sredine – član;
  4. Srđan Gatić, predstavnik službe za urbanizam – član;
  5. dr Božidar Đorđević, predstavnik iz oblasti zdravstva – član;
  6. Olivera Nestorović, predstavnik službe za zaštitu životne sredine – član;
  7. Goran Stokić, predstavnik nevladinog sektora – član;
  8. Miroljub Stojićević, predstavnik preduzeća koje se bavi zaštitom životne sredine – član.

Koordinator Radne grupe: Dušan Ivković, načelnik Opštinske uprave.

Zadatak Radne grupe je da na osnovu činjeničnog stanja na terenu, raspoložive dokumentacije  i  podataka  u  skladu  sa  Zakonom  o  upravljanju  otpada  (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09) pripremi predlog Plana upravljanja otpadom za područje opštine Malo Crniće za period od 2010-2020 godine.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *