Lokalni akcioni plan za mlade opštine Malo Crniće

„KANCELARIJA ZA MLADE“ MALO CRNIĆE

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Opština Malo Crniće 17 aprila 2014. godine svečano su potpisali ugovor za realizaciju projekta „ Lokalni akcioni plan za mlade opštine Malo Crniće“.
Projekat je odobren od strane Ministarstva omladine i sporta na Konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju Lokalnih akcionih planova za mlade.
Projekat je usaglašen sa Nacionalnom strategijom za mlade.( „Službeni glasnik RS“, broj 55/2008) i sa drugim sektorskim strategijama koje utiču na život mladih osoba, kao što su: akcioni planovi za decu, omladinsko preduzetništvo, strategija za razvoj zdravlja mladih.
U ime Opštine Ugovor je potpisao predsednik Opštine Malo Crniće, Dragan Mitić.
Odobrenim sredstvima Ministarstvo omladine i sporta pruža podršku Opštini Malo Crniće u izradi lokalnog akcionog plana, kao osnove razvoja lokalne omladinske politike i drugih planiranih projektnih aktivnosti.
Svi zainteresovani mogu da prate rad Kancelarije za mlade putem društvene mreže facebook https://www.facebook.com/KancelarijaZaMladeMaloCrniće
Koordinator Kancelarije za mlade: Milica Peurača