Porez na imovinu pravnih lica

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige  propisana je članom 7. i 7a Zakona o porezima na imovinu. Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Osnovicu poreza na imovinu poreskog obveznika koji nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama ne iskazuje po metodu fer vrednosti  čini:

1) za neizgrađeno zemljište – vrednost zemljišta;

2) za ostale nepokretnosti – vrednost objekata uvećana za vrednost pripadajućeg zemljišta.

Vrednost zemljišta i vrednost nepokretnosti u ovom slučaju poreski obveznik utvrđuje procenom prema elementima korisne površine i  prosečne cena kvadratnog metra  odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost

Za vrste nepokretnosti propisane članom 7.stav 4. Zakona o porezima na imovinu oanovica je vrednost nepokretnosti  iskazana u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini, i to za :

 

1) eksploataciona polja i eksploatacione objekte;

2) objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti;

3) objekte za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, osim trgovine i upravljanja;

4) objekte za proizvodnju gasa;

5) objekte za proizvodnju pare, tople vode, hladnog vazduha i leda;

6) objekte za tretman i odlaganje otpada;

7) objekte u kojima se odvijaju procesi neophodni za ponovnu upotrebu materijala;

8) skladišne i stovarišne objekte.

 

Podnošenje poreskih prijava uređeno je članom 34.Zakona o porezima na imovinu. Obveznici koji vode poslovne knjige svake godine do 31.marta podnose poreske prijave sa utvrđenim porezom za tu godinu i to na obrascu PPI-1.