Порез на имовину правних лица

Основица пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге  прописана је чланом 7. и 7а Закона о порезима на имовину. Основица пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге и чију вредност у пословним књигама исказује по методу фер вредности у складу са међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводственим политикама је фер вредност исказана на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.

Основицу пореза на имовину пореског обвезника који непокретности у својим пословним књигама не исказује по методу фер вредности  чини:

1) за неизграђено земљиште – вредност земљишта;

2) за остале непокретности – вредност објеката увећана за вредност припадајућег земљишта.

Вредност земљишта и вредност непокретности у овом случају порески обвезник утврђује проценом према елементима корисне површине и  просечне цена квадратног метра  одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност

За врсте непокретности прописане чланом 7.став 4. Закона о порезима на имовину оановица је вредност непокретности  исказана у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у текућој години, и то за :

 

1) експлоатациона поља и експлоатационе објекте;

2) објекте у којима су смештени производни погони прерађивачке индустрије који се користе за обављање делатности;

3) објекте за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије, осим трговине и управљања;

4) објекте за производњу гаса;

5) објекте за производњу паре, топле воде, хладног ваздуха и леда;

6) објекте за третман и одлагање отпада;

7) објекте у којима се одвијају процеси неопходни за поновну употребу материјала;

8) складишне и стоваришне објекте.

 

Подношење пореских пријава уређено је чланом 34.Закона о порезима на имовину. Обвезници који воде пословне књиге сваке године до 31.марта подносе пореске пријаве са утврђеним порезом за ту годину и то на обрасцу ППИ-1.