ЛПА

Надлежност Одсека локалне пореске администрације

Одсек локалне пореске администрације обавља следеће послове:
-утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе (порез на имовину физичких лица, порез на имовину правних лица, локалне комуналне таксе, накнада за заштиту и унапређивње животне средине)
– канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода;
– врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања;

– подноси захтев за покретање прекршајног поступка

– примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе;
– води пореско књиговодство за локалне јавне приходе;
– врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води служебену евиденцију;

Порез на имовину

Према члану 2.Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број: 26/2001…47/2013) порез на имовину плаћа се на непокретности и то на:

1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари;

2) право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање, односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или на неодређено време;

3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;

4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

6) државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;

7) државину непокретности у јавној својини, без правног основа;

8) државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

 

Према члану 6а Закона о порезима на имовину за сврху утврђивања основице пореза на имовину, непокретности се разврставају у следеће групе одговарајућих непокретности:

 

1)грађевинско земљиште;

2) пољопривредно земљиште;

3) шумско земљиште;

4) станови;

5) куће за становање;

6) пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности;

7) гараже и гаражна места.

Ради утврђивања пореза на имовину  јединица локалне самоуправе доноси акт о одређивања зона и најопремљенијих зона, акт о утврђивању просечних  цена одговарајућих непокретности у зонама, акт о утврђивањању коефицијената за непокретности у зонама, одлуку о висини стопе амортизације и одлуку о висини стопе пореза на имовину

 

Одлуке за утврђивање пореза на имовину се налазе у делу Документи-локална пореска или на линку:

https://opstinamalocrnice.rs/lokalna-poreska/

 

На основу члана 5. став 2. Правилника о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате (“Службени гласник РС”, бр.28/16), локална пореска администрација дужна је да на својој интернет страни објави податак о висини референтне каматне стопе и од када се та стопа примењује, најкасније у року од пет дана од дана објављивања одлуке о измени референтне каматне стопе Народне банке Србије.

Референтна каматна стопа Народне банке Србије износи 3.50% и важи од 09.10.2017.године.

http://www.nbs.rs/internet/latinica/30/30_4/30_4_5/

 

OBRASCI

  1. Potprilog
  2. Obrazac PPI-1
  3. PPI-2
  4. PRAVILNIK O POPUNJAVANJU PORESKE PRIJAVE PPI-1
  5. prilog1
  6. Prijava za isticanje firme

 

Odluke Skupštine opštine: