Lokalna poreska administracija

Porez na imovinu

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

OBRASCI

Upit stanja i elektronsko podnošenje prijava – JIS

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije je od  1. januara 2019. godine uspostavila portal Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije preko koga funkcioniše servis za ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA (PPI-1 i PPI-2) a može se izvršiti i UPIT STANJA za sve obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda koja administrira lokalna poreska administracija na teritoriji Republike Srbije (porez na imovinu, lokalne komunalne takse,naknade).

Upit stanja i elektronsko podnošenje prijava – Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije www.lpa.gov.rs

Obrasci prijava

Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige PPI-1

Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige PPI-2

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu

Poreskim obveznicima (korisnicima portala ) ponuđena su dva načina autentifikacije (prijave) na portal JIS LPA:

– Elektronskim kvalifikovanim sertifikatom –  obveznik može da pregleda i podnosi poreske prijave, da ih elektronski potpiše i ima uvid u upit stanja

– Korisničkim imenom i lozinkom – obveznik ima pristup  samo  i  jedino  uvid  u  Upit  stanja,  bez  mogućnosti  podnošenja  poreske  prijave elektronskim putem preko Portala LPA.

Uputstvo za dobijanje korisničkog naloga i lozinke za pristup portalu LPA

Ukoliko poreski obveznik želi da se autentifikuje samo korisničkim imenom i lozinkom, neophodno je da podnese Zahtev za otvaranje korisničkog naloga i lozinke.

Obrazac zahteva za otvaranje korisničkog naloga za pristup portlu JIS LPS

Obrazac zahteva  se podnosi lično u prostorije lokalne poreske administracije na adresi Opštinska uprava Malo Crniće,  Bajlonijeva 119,Malo Crniće

Korisnički nalog i lozinku za korišćenje on-line upita stanja obveznik, ili lice koje on ovlasti, isključivo preuzima neposredno (uz prikaz važeće lične karte).

U slučaju da obveznik ne preuzima korisnički nalog i lozinku neposredno, ovlašćeno lice prilikom preuzimanja korisničkog naloga i lozinke u obavezi je da priloži ovlašćenje koje za fizičko lice (što obuhvata i preduzetnike) mora biti overeno od strane javnog beležnika, dok ovlašćenje za pravno lice mora biti potpisano od strane odgovornog lica firme – (OP obrazac).

Poreski obveznik koji je izgubio ili zaboravio svoju lozinku i/ili korisničko ime mora se obratiti lično lokalnoj poreskoj administraciji, kako bi mu bila izdata nova lozinka.

PPI-1

PPI-2

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu

Naknade

NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA

1) NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Obveznici plaćanja naknade su :

1)Pravno lice i preduzetnik koje obavlja određene aktivnosti na teritoriji Opštine Malo Crniće koje utiču na životnu sredinu, odnosno fizičko lice koje utiče na životnu sredinu na teritoriji Opštine Malo Crniće;

2)Vlasnik teretnih vozila, odnosno lica koja obavljaju transport nafte i naftnih derivata, odnosno sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju na teritoriji opštine Malo Crniće.

Uredbom se utvrđuju  bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosi naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Obveznik naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine dužan je da podnese poresku prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinica lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda, do 31.jula svake godine za koju se utvrđuje naknada.

Uplatni račun za plaćanje naknade je: 840–714562843–56 Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

Prijava za podnošenje

Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi organu jedinice lokalne samouprave

obrazac 1 i obrazac 2

Propisi

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca.

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Obrazac 1-eko naknada

Obrazac 2-eko naknada

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade

Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu

Zahtevi

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja

Zahtev za fizičko lice

Zahtev za pravno lice

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga

Zahtev za preknjižavanje sredstava

Zahtev za preknjižavanje

Odluka o prosečnim cenama za 2022