Локална пореска администрација

Odluka o prosečnim cenama za 2024. godinu

2023.

Odluka o prosečnim cenama za 2023.

2022.

Одлука о просечним ценама непокретности за 2022.

2021.

Odluka o prosečnim cenama za porez 2021.

2020.

Odluka o prosečnim cenama za porez 2020.

2019.

Odluka o prosečnim cenama za porez 2019.

2018.

Odluka o prosečnim cenama za porez 2018.

2017.

Odluka o prosečnim cenama za porez 2017.

2016.

[dg attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”4176,1007,1008,1014″]

2015.

Odluka o prosečnim cenama za porez 2015. godine

ОБРАСЦИ

Упит стања и електронско подношење пријава – ЈИС

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије је од  1. јануара 2019. године успоставила портал Јединственог информационог система локалне пореске администрације преко кога функционишe сервис за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА (ППИ-1 и ППИ-2) а може се извршити и УПИТ СТАЊА за све обавезе по основу изворних јавних прихода која администрира локална пореска администрација на територији Републике Србије (порез на имовину, локалне комуналне таксе,накнаде).

Упит стања и електронско подношење пријава – Јединствени информациони систем локалне пореске администрације www.lpa.gov.rs

Обрасци пријава

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге ППИ-1

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге ППИ-2

Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину

Пореским обвезницима (корисницима портала ) понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЈИС ЛПА:

– Електронским квалификованим сертификатом –  обвезник може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања

– Корисничким именом и лозинком – обвезник има приступ  само  и  једино  увид  у  Упит  стања,  без  могућности  подношења  пореске  пријаве електронским путем преко Портала ЛПА.

Упутство за добијање корисничког налога и лозинке за приступ порталу ЛПА

Уколико порески обвезник жели да се аутентификује само корисничким именом и лозинком, неопходно је да поднесе Захтев за отварање корисничког налога и лозинке.

Образац захтева за отварање корисничког налога за приступ портлу ЈИС ЛПС

Образац захтева  се подноси лично у просторије локалне пореске администрације на адреси Општинска управа Мало Црниће,  Бајлонијева 119,Мало Црниће

Кориснички налог и лозинку за коришћење on-line упита стања обвезник, или лице које он овласти, искључиво преузима непосредно (уз приказ важеће личне карте).

У случају да обвезник не преузима кориснички налог и лозинку непосредно, овлашћено лице приликом преузимања корисничког налога и лозинке у обавези је да приложи овлашћење које за физичко лице (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране јавног бележника, док овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме – (ОП образац).

Порески обвезник који је изгубио или заборавио своју лозинку и/или корисничко име мора се обратити лично локалној пореској администрацији, како би му била издата нова лозинка.

ППИ-1

ППИ-2

Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном односно за утврђивање пореза на имовину

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Таксе” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Таксе”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

Нацрт Одлуке о локалним административним таксама

Nacrt Odluke o boravisnoj taksi Malo Crnice

odluka-o-kt-2015

Odluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama

Пријава за истицање фирме на пословном простору

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Накнаде” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Накнаде”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

1) НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Обвезници плаћања накнаде су :

1)Правно лице и предузетник које обавља одређене активности на територији Општине Мало Црниће које утичу на животну средину, односно физичко лице које утиче на животну средину на територији Општине Мало Црниће;

2)Власник теретних возила, односно лица која обављају транспорт нафте и нафтних деривата, односно сировина, производа и полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији општине Мало Црниће.

Уредбом се утврђују  ближи критеријуми за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износи накнада за заштиту и унапређивање животне средине.

Обвезник накнаде за заштиту и унапређење животне средине дужан је да поднесе пореску пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде органу јединица локалне самоуправе у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода, до 31.јула сваке године за коју се утврђује накнада.

Уплатни рачун за плаћање накнаде је: 840–714562843–56 Накнада за заштиту и унапређење животне средине

Пријава за подношење

Пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине подноси органу јединице локалне самоуправе

образац 1 и образац 2

Прописи

Закон о накнадама за коришћење јавних добарa

Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада

Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднeсе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара

Образац 1-еко накнада

Образац 2-еко накнада

Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде

Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Захтеви” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Захтеви”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

Захтев за издавање пореског уверења

Захтев за физичко лице

Захтев за правно лице

Захтев за одлагање плаћања пореског дуга

Захтев за одлагање плаћања пореског дуга

Захтев за прекњижавање средстава

Захтев за прекњижавање

[/su_list]

[/su_spoiler]