Локална пореска администрација

Накнаде

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

1) НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Обвезници плаћања накнаде су :

1)Правно лице и предузетник које обавља одређене активности на територији Општине Мало Црниће које утичу на животну средину, односно физичко лице које утиче на животну средину на територији Општине Мало Црниће;

2)Власник теретних возила, односно лица која обављају транспорт нафте и нафтних деривата, односно сировина, производа и полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији општине Мало Црниће.

Уредбом се утврђују  ближи критеријуми за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износи накнада за заштиту и унапређивање животне средине.

Обвезник накнаде за заштиту и унапређење животне средине дужан је да поднесе пореску пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде органу јединица локалне самоуправе у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода, до 31.јула сваке године за коју се утврђује накнада.

Уплатни рачун за плаћање накнаде је: 840–714562843–56 Накнада за заштиту и унапређење животне средине

Пријава за подношење

Пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине подноси органу јединице локалне самоуправе

образац 1 и образац 2

Прописи

Закон о накнадама за коришћење јавних добарa

Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада

Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднeсе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара

Образац 1-еко накнада

Образац 2-еко накнада

Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде

Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину