Kонкурс за директора

јавни оглас Мало Црниће

Оглас о јавном конкурсу је објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр 80, од 21.09.2015.

 

На основу члана 25. 28. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012) и члана   32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10) Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 12/2008 и 6/2011) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“ I/01 Број: 020-122/15, од  04. 09. 2015. године, објављује

 

Оглас о јавном конкурсу:

– за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“

 

  1. Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“.

Седиште Јавног предузећа је: Мало Црниће, ул. Маршала Тита број 82.           Претежна делатност Јавног предузећа је: 42.11–изградња путева и аутопутева. ПИБ:  101337036   Матични број: 17046462.

  1. Радно место: директор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“.

Послови директора: представља и заступа Предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање Предузећа; одговара за законитост рада Предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; доноси одлуке, решења, закључке, мере и друга акта из своје надлежности и закључује уговоре у име и за рачун Предузећа; предлаже надзорном одбору доношење одлука, решења, закључака, мера и других аката из надлежности Надзорног одбора; стара се о реализацији програма и планова Предузећа, о рационалном и законитом коришћењу средстава; одлучује о правима радника по основу рада и из радног односа у складу за прописима; одговара за резултате пословања, као и за материјалну нанету штету Предузећу, неизвршавање одлука и других аката за које овлашћен у складу са законом и статутом, и врши друге  послове одређене законом и статутом Јавног предузећа.

  1. Услови за именовање:

Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005 и 54/2009), испуњавају и следеће посебне услове:       –  да је пунолетно и пословно способно лице;

– да поседује најмање више стручно образовање;

– да има најмање пет година радног искуства на руководећим пословима;

– да има проверене резултате у погледу стручних, организационих и других радних способности;

– да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности Предузећа.

  1. Место рада: Мало Црниће.
  1. Уз пријаву са биографијом, кандидати подносе:

– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију);

– извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);

– оверену фотокопију дипломе;

– доказ о радном искуству;

– уверење из казнене евиденције које издаје МУП-Полицијска станица по месту рођења, којим се доказује да није осуђиван на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности;

– доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

  1. Пријава са пропратном документацијом подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, Комисији за именовање директора јавних предузећа (у даљем тексту: Комисија), на адресу: 12311 Мало Црниће, ул. Маршала Тита 80., или преко писарнице Општинске управе Мало Црниће, на истој адреси. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за именовање директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је дипл.правник, Момчило Јовановић, телефон 012/280-016.

  1. У изборном поступку се стручне способности, знања и вештине кандидата оцењују усменим разговором. О термину одржавања усменог разговора кандидати кojи су ушли у ужи избор, биће благовремено обавештени од стране Комисије. У току усменог разговора Комисија ће оценити управљачке вештине и знања кандидата из делокруга рада Јавног предузећа.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.