ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, 10/16) чланом 9. Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 19/16), члана 1. – 5., 12. и 21. Правилника о одобравању и  финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 1/17),  члана 67. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће”, 12/08, 6/11 и 1/16) и члана 2. став 1. тачка 10. Одлуке о Општинском већу општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће”, 18/08 и 2/12), Општинско веће Општине Мало Црниће на седници одржаној дана 15. 12. 2017. године, расписује

 

 

ЈАВНО  ОБАВЕШТЕЊЕ  И ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

I.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Јавно обавештење и јавни позив носиоцима програма да доставе предлог својих годишњих и посебних програм/пројеката за 2018. годину, одвојену за сваку из области спорта из члана 137. став 1. Закона о спорту, на прописаном обрасцу.

 

Средства за годишње и посебне програме/пројекте по овом јавном обавештењу и јавном позиву обезбеђена су буџетом општине Мало Црниће за 2018. годину у оквиру Програма 14-Развој спорта и омладине, функција 810-Услуге рекреације и спорта, позиције 150 и економске класификације 481-Дотације невладним оганизацијама и планирана средства за програме/пројекте спортских организција су у износу од 4.000.000,00 динара, опредељују се за финансирање:

 

 1. Годишњих програма/пројеката спортских организација (клубова) са територије општине Мало Црниће, којима се реализује функционисање организација у области спорта у погледу редовних активности (трошкови куповине опреме, реквизита и справа, трошкови котизације, трошкови превоза, трошкови организације такмичења, трошкови суђења и делегата, трошкови лекарских прегледа, трошкови ангажовања спортских стручњака који реализују програм, трошкови штампања публикација и материјала, информисање јавности, обележавање јубилеја спортске, односно друге организације и сл.).

 

 1. Годишњих и посебних програма/пројеката из области рекреативног спорта, спорта особа са инвалидитетом, предшколског и школског спорта, спортских приредби и традиционалних спортских такмичења у општини Мало Црниће, одржавања спортских објеката  и осталих потреба грађана из области спорта.

 

II.

 

Програми/пројекти којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу предлагача, носиоца,  садржине и квалитета и финансирања програма/пројеката.

 

-2-

 

 

Предлоге годишњих и посебних програма/пројеката подносе организације у области спорта са седиштем на територији општине Мало Црниће, а све у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће.

 

Носилац програма/пројекта мора:

 • да буде регистрован у складу са Законом;
 • да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;

 

 • да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;
 • да има седиште на територији општине Мало Црниће, ако Законом или овим правилником није другачије утврђено;
 • да је директно одговоран за припрему и извођење програма/пројеката;
 • да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
 • да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 • да је са успехом реализовао одобрени програ/пројекат, уколико је био носилац програма/пројекта ранијих година;
 • да располаже капацитетима за реализацију програма/пројекта;
 • да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

 

Носилац програма/пројекта не може да:

 

 • буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања

делатности;

 • има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама

социјалног осигурања и

 • буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или

привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

 

III.

 

            Предлагачи програма/пројекта своје предлоге по јавном позиву достављају обавезно на одговарјућим апликационим формуларима (Образац 1 и Образац 4), који су саставни део Јавног обавештења и јавног позива за финансирање/суфинансирање годишњих и посебних програма/пројеката у области спорта на територији општине Мало Црниће за 2018. годину, који је објављен на званичном сајту општине Мало Црниће. Све наводе из пријаве својих програма/пројеката морају доказати одговарајућим приложеним документима.

Спортске организације (клубови) који су у систему, морају доставити сву пратећу документацију која ће доказати све елементе који су наведени у пријави програма/пројекта.

Учесници по јавном позиву уз пријаву, прилажу документацију прописану јавним позивом  по појединим обрасцима, као и додатну документацију на захтев комисије.

Комисија може затражити разговор са подносиоцима програма/пројекта.

 

 

           ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ

 

Подносилац предлога програма/пројекта је обавезан да достави следећу документацију:

 • пропратно писмо,

 

-3-

 

 

 • попуњен и оверен образац предлога програма/пројекта,
 • ЦД/флеш са предлогом програма/пројекта,
 • копија решења о упису у надлежни регистар, са ПИБ-ом,
 • одлука надлежног органа носиоца програма/пројекта о утврђивању предлога годишњег програма/пројекта,
 • копија Статута спортске организације,
 • копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину,
 • остала акта у складу са захтевима обрасца програма.

 

 

IV.

 

              ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

Документација се подноси у фотокопији у папирном и електронском облику (ЦД/флеш). Носиоци програма/пројекта подносе предлог програма/пројекта на јавно обавештење и јавни позив са комплетном документацијом, коју достављају у затвореној коверти лично преко писарнице Општинске управе општине Мало Црниће или препорученом пошиљком на адресу Општинска управа општине Мало Црниће – Стручна комисија за оцену програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта

у општини Мало Црниће, 12311 Мало Црниће. На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести за које јавно обавештење и који јавни позив подноси се пријава и ставити обавезно ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

Комисија врши стручни преглед и процену квалитета програма/пројеката организација у области спорта и даје оцену поднетих предлога на основу закона и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће и доставља Општинском већу утврђен предлог за одобравање програма/пројекта у року од 15 дана од дана подношења предлога.

Општинско веће, на основу предлога Комисије доноси коначну одлуку о избору програма/пројеката којом се из буџета општине Мало Црниће додељују средства.

По доношењу коначне одлуке о одобрењу средстава по овом јавном обавештењу и јавном позиву од стране Општинског већа, председник општине закључује уговор са сваким  носиоцем програма/пројекта чији је програм/пројекат одобрен.

Одлука о утврђивању програма/пројеката у области спорта за које се одобравају дотације доставља се појединачно, сваком учеснику јавног обавештења и јавног позива.

 

V.

 

РОК   ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Јавно обавештење и јавни позив се објављује преко средстава информисања, на огласној табли Општинске управе општине Мало Црниће и на званичном сајту Општине.

 

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног обавештења и јавног позива на интернет страници општине Мало Црниће.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Комплетна конкурсна документација се може преузети лично на адреси Општинске управе општине Мало Црниће и са званичног сајта општине Мало Црниће: www.opstinamalocrnice.rs

 

 

 

-4-

 

 

Корисници добијених средстава се обавезују да у прописаним роковима или на захтев даваоца средстава поднесу извештај о утрошеним средствима, а у складу са одобреним и реализованим пројектима и програмима у 2018. години.

Све додатне информације се могу добити лично или на телефон Општинске управе Мало Црниће 012/280-016.

 

 

Број: 06-61/2017-15

У Малом Црнићу, 15. 12. 2017. године

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

                                                                                                             ПЕДСЕДНИК,

                                                                                                            Малиша Антонијевић с. р.

 

 

Комплетне образце можете преузети овде