JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Malo Crniće radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2016.godini ( PREČIŠĆEN TEKST JAVNOG POZIVA)

Na osnovu članova 17. 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 83/2014), člana 4. i 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (“Službeni glasnik Republike Srbije, broj 126/2014), Opštinsko veće opštine Malo crniće, dana 28. januara 2016. godine i Ispravke javnog poziva od 24.02.2016.godine raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Malo Crniće radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2016.godini

( PREČIŠĆEN TEKST JAVNOG POZIVA)

 

PREDMET KONKURSA

Predmet ovog Javnog poziva/Konkursa je sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Malo Crniće u oblasti javnog informisanja, u cilju informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana Opštine Malo Crniće, a posebno kroz podršku proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, sporta i fizičke kulture, kao i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Visina budžetskih sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja iznosi 1.000.000,00 dinara opredeljenih na funkciji 830 – „Usluge emitovanja i informisanja javnosti“, na poziciji 28, ekonomska klasifikacija 451 – sufinansiranje medijskih proizvoda.

            PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:

 • Izdavači medija koji su upisani u Registar medija;
 • Pravna lica, odnosno preduzetnici, koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a koji prilože dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pod medijima se, u smislu Zakona o javnom informisanju i medijima, podrazumevaju dnevne i periodične novine, servis novinske agencije, radio program i televizijski program i elektronska izdanja tih medija, kao i samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), koji su registrovani u Registru medija, u sladu sa Zakonom.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na Konkursu. Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki od medija. Projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovski i vremenski) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Maksimalni iznos koji se može dodeliti po jednom projektu je 80% vrednosti projekata.

            KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Projekti prijavljeni na Konkurs ocenjuju se prema meri u kojoj su predložene projektne aktivnosti podesne da ostvare opšti javni interes u oblasti javnog informisanja, u skladu sa članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima, i prema meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije, učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

 

            SPECIFIČNI KRITERIJUMI:

 • značaj projekta sa stanovišta javnog interesa;
 • tradicija poslovanja podnosioca projekta;
 • tehnička i kadrovska opremljenost;
 • teritorija realizacije projekta na teritoriji Opštine Malo Crniće.

 

PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu „Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja“, koji je objavljen u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 126/14).

Uz navedenu prijavu, podnosilac projekta je dužan da obavezno priloži i:

 1. predlog projekta (Obrazac 1);
 2. budžet projekta (Obrazac 2);
 3. dokaz o registraciji (fotokopija izvoda iz APR-a);
 4. rešenje o poreskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a);
 5. dokaz o posedovanju frekvencije (za elektronske medije);
 6. izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima;
 7. za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

 

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Malo Crniće, kao i na zvaničnoj internet stranici Opštine Malo Crniće, gde mora biti vidljiv i dostupan javnosti za sve vreme trajanja Konkursa, i u nedeljnom listu „Reč naroda“.

 

Prijave se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, naslovljenoj na „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Malo Crniće radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2016. godini“ i sa naznakom „NE OTVARATI“, Komisija za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja (u daljem tekstu: Komisija), u štampanom obliku i na CD-u, preko pisarnice Opštinske uprave, ili poštom na adresu: Maršala Tita br. 80, 12311 Malo Crniće. Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i objašnjenja. Neblagovremene prijave na Konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, navedena Komisija neće ni razmatrati. Učesnik Konkursa koji je podneo nepotpunu odnosno nepreciznu prijavu ili dokumentaciju, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. U slučaju nepoštovanja naknadno određenog roka, prijava se neće ni razmatrati.

 

Proveru dokumentacije podnete na konkurs, vrši diplomirani pravnik Dušan Ivković, zaposlen u Opštinskoj upravi opštine Malo Crniće. Provera dokumentacije odnosi se na ispunjenost uslova za učešće na konkurs i poštovanje rokova.

 

            ODLUKA O IZBORU PROJEKATA

U skladu sa odredbama člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, odluku o izboru projekata u oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta Opštine Malo Crniće donosi Predsednik opštine Malo Crniće, na osnovu obrazloženog predloga Komisije – i to najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa. Obrazloženi predlog Komisije potpisuju svi članovi Komisije. Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Opštine Malo Crniće i dostavljena svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Navedena odluka se donosi u obliku Rešenja, sa obrazloženjem.

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Nakon donošenja rešenja, Predsednik opštine Malo Crniće će sa podnosiocima izabranih projekata zaključiti Ugovor o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja.

 

            KOMISIJA ZA OCENJIVANJE PROJEKATA U OBLASTI

            JAVNOG INFORMISANJA

Stručna komisija će biti sastavljena od 3 (tri) člana. Ukoliko na raspisani Konkurs pristigne više od pedeset projektnih prijava, konkursna komisija će imati pet članova.

Članovi Komisije se imenuju na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko predložena lica ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Komisija na prvoj sednici bira predsednika Komisije. O radu Komisije vodi se zapisnik. Sastav Komisije se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Malo Crniće.

 

            POZIV NOVINARSKIM I MEDIJSKIM UDRUŽENJIMA

            I MEDIJSKIM STRUČNJACIMA

Pozivamo novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u Komisiji da dostave predlog za članove Komisije. Rok za dostavljanje predloga za članove Komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.

 

            OBAVEZA IZVEŠTAVANJA O REALIZACIJI PROJEKTA

U skladu sa odredbama potpisanog Ugovora o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja, učesnik Konkursa koji je dobio budžetska sredstava je u obavezi da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku tih sredstava – na Obrascu za  izveštaj (Obrazac 2) propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Služeni glasnik republike Srbije“, broj 126/14), i to najkasnije mesec dana po isteku predviđenog roka za realizaciju projekta.

Uz narativni izveštaj, dostavljaju se i emitovani prilozi u elektronskom obliku odnosno isečci iz novina, publikacija, kopije sadržaja sa portala. Uz navedene priloge, učesnik Konkursa koji je dobio budžetska sredstva je dužan da dostavi izveštaj o emitovanim prilozima, objavljenim novinskim člancima, objavljenim tekstovima na sajtu, koji će sadržati za svaki prilog sledeće informacije:

 1. redni broj kompakt diska (CD) isečka iz novina,
 2. naziv priloga/teksta,
 3. tema priloga/teksta,
 4. učesnici priloga,
 5. emisija u kojoj je prilog emitovan/rubrika u novinama u kojoj je tekst objavljen.

 

Na sve obaveze koje nisu navedene u ovom Javnom pozivu, primenjuju se odgovarajuće odredbe navedenog Zakona o javnom informisanju i medijima i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

 

 

III/01 Broj: 06-1/2016-14

U Malom Crniću, 28. januara 2016. Godine

 

 

III/01 Broj: 06-1/2016-1

U Malom Crniću, 24. februara 2016. Godine

 

 

 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE MALO CRNIĆE

 

 

          PREDSEDNIK,

Dragan Mitić, dipl.pravnik

 

 

 

 

NAPOMENA: Javni poziv je objavljen u Listu ,,Reč Naroda,, u izdanju od 18.02.2016.godine na strani 17 a Ispravka Javnog poziva  u Listu ,,Reč Naroda,, u izdanju od 01.03.2016.godine.

 

Krajnji rok za dostavu Prijava na oglas  je 16 Mart 2016.godine

 

U postupku pred komisijom postupaće se po Prečišćenom tekstu Javnog poziva.

 

STRUČNA SLUŽBA OPŠTINSKE UPRAVE