ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање пројеката из буџета општине Мало Црниће ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016.години ( ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА)

На основу чланова 17. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник Републике Србије”, број 83/2014), члана 4. и 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник Републике Србије, број 126/2014), Општинско веће општине Мало црниће, дана 28. јануара 2016. године и Исправке јавног позива од 24.02.2016.године расписује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање пројеката из буџета општине Мало Црниће ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016.години

( ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА)

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет овог Јавног позива/Конкурса је суфинансирање пројеката из буџета Општине Мало Црниће у области јавног информисања, у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана Општине Мало Црниће, а посебно кроз подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, спорта и физичке културе, као и заштите животне средине и здравља људи.

Висина буџетских средстава предвиђених за суфинансирање пројеката из области јавног информисања износи 1.000.000,00 динара опредељених на функцији 830 – „Услуге емитовања и информисања јавности“, на позицији 28, економска класификација 451 – суфинансирање медијских производа.

            ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају:

 • Издавачи медија који су уписани у Регистар медија;
 • Правна лица, односно предузетници, који се баве производњом медијских садржаја, а који приложе доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Под медијима се, у смислу Закона о јавном информисању и медијима, подразумевају дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио програм и телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), који су регистровани у Регистру медија, у сладу са Законом.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на Конкурсу. Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки од медија. Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски и временски) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 80% вредности пројеката.

            КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Пројекти пријављени на Конкурс оцењују се према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи јавни интерес у области јавног информисања, у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима, и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

 

            СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ:

 • значај пројекта са становишта јавног интереса;
 • традиција пословања подносиоца пројекта;
 • техничка и кадровска опремљеност;
 • територија реализације пројекта на територији Општине Мало Црниће.

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на Конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“, који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 126/14).

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и:

 1. предлог пројекта (Образац 1);
 2. буџет пројекта (Образац 2);
 3. доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а);
 4. решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а);
 5. доказ о поседовању фреквенције (за електронске медије);
 6. изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима;
 7. за правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја, доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

 

Јавни позив се објављује на огласној табли Општинске управе општине Мало Црниће, као и на званичној интернет страници Општине Мало Црниће, где мора бити видљив и доступан јавности за све време трајања Конкурса, и у недељном листу „Реч народа“.

 

Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног позива.

 

Пријаве се подносе у затвореној коверти, насловљеној на „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Општине Мало Црниће ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години“ и са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“, Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), у штампаном облику и на ЦД-у, преко писарнице Општинске управе, или поштом на адресу: Маршала Тита бр. 80, 12311 Мало Црниће. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и објашњења. Неблаговремене пријаве на Конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, наведена Комисија неће ни разматрати. Учесник Конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року. У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

 

Проверу документације поднете на конкурс, врши дипломирани правник Душан Ивковић, запослен у Општинској управи општине Мало Црниће. Провера документације односи се на испуњеност услова за учешће на конкурс и поштовање рокова.

 

            ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Општине Мало Црниће доноси Председник општине Мало Црниће, на основу образложеног предлога Комисије – и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса. Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије. Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Мало Црниће и достављена сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. Након доношења решења, Председник општине Мало Црниће ће са подносиоцима изабраних пројеката закључити Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

 

            КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ

            ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Стручна комисија ће бити састављена од 3 (три) члана. Уколико на расписани Конкурс пристигне више од педесет пројектних пријава, конкурсна комисија ће имати пет чланова.

Чланови Комисије се именују на предлог новинарских и медијских удружења, уколико предложена лица испуњавају услове у складу са законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Комисија на првој седници бира председника Комисије. О раду Комисије води се записник. Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине Мало Црниће.

 

            ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА

            И МЕДИЈСКИМ СТРУЧЊАЦИМА

Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове Комисије. Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

 

            ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник Конкурса који је добио буџетска средстава је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава – на Обрасцу за  извештај (Образац 2) прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Служени гласник републике Србије“, број 126/14), и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник Конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним новинским чланцима, објављеним текстовима на сајту, који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

 1. редни број компакт диска (CD) исечка из новина,
 2. назив прилога/текста,
 3. тема прилога/текста,
 4. учесници прилога,
 5. емисија у којој је прилог емитован/рубрика у новинама у којој је текст објављен.

 

На све обавезе које нису наведене у овом Јавном позиву, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

 

 

III/01 Број: 06-1/2016-14

У Малом Црнићу, 28. јануара 2016. Године

 

 

III/01 Број: 06-1/2016-1

У Малом Црнићу, 24. фебруара 2016. Године

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

 

 

          ПРЕДСЕДНИК,

Драган Митић, дипл.правник

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Јавни позив је објављен у Листу ,,Реч Народа,, у издању од 18.02.2016.године на страни 17 а Исправка Јавног позива  у Листу ,,Реч Народа,, у издању од 01.03.2016.године.

 

Крајњи рок за доставу Пријава на оглас  је 16 Март 2016.године

 

У поступку пред комисијом поступаће се по Пречишћеном тексту Јавног позива.

 

СТРУЧНА СЛУЖБА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ