JAVNI OGLAS O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALO CRNIĆE PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

Na osnovu člana 20. I 21. Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće “, br. 7/14) i Zaključka o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora Predsednika opštine broj:  br. 06-1/2018-26 od dana 18.01.2018. godine, KOpštinska komisija za izdavanje nepokretnosti u zakup na sednici održanoj dana 18.01.2018.godine r a s p i s u j e :

 

JAVNI OGLAS  

O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALO CRNIĆE  PUTEM  PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

 

 1. Lokacija na Silosu 2. U Malom Crniću na K.P.Broj 1619 KO Malo Crniće,  korisne površine 1 m2,
 2. Lokacija iz tačke jedan ovog javnog poziva (TZV Silos 2) – početna cena zakupa je 16 eura (šesnaest eura mesečno ;

 

 

 1. Na Lokaciji na Silosu 2. U Malom Crniću na K.P.Broj 1619 KO Malo Crniće,  može se postaviti antenski sistem usled vrste i strukture samog objekta.
 2. Predmetna nepokretnosti Lokacija iz tačke jedan ovog javnog poziva (TZV Silos 2) se daje u zakup na period od 5 (pet) godina.

Za vreme trajanja zakupa zakupac je dužan da snosi troškove održavanja objekta kao i da održava uređaje i opremu na njemu u ispravnom i funkcionalnom stanju, kao i da predmetnu lokaciju koristi u skladu sa namenom i propisom.

Zakupac je dužan da sve vreme trajanja zakupa predmetnu lokaciju koristi u svrhu i namenu kako se to odredi Ugovorom o zakupu koji zakupac zaključuje sa opštinom Malo Crniće kao zakupodavcem.

 1. Početne cene zakupa predviđene u tački 1. ovog oglasa date su u eurima, a cena zakupa se iplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Mesečni iznos zakupnine se ima isplaćivati do 5-og u mesecu za prethodni mesec.

 1. Pravo učešća u postupku javnog prikupljanja ponuda imaju fizička i pravna lica, koja prilože izjavu o prihvatanju svih uslova iz oglasa.
 2. Ponude na Javni oglas za prikupljanje pismenih ponuda radi davanja u zakup nepokretnosti u svojini Opštine Malo Crniće podnose se Opštinskoj komisiji za izdavanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opšptine Malo Crniće, u zatvorenim kovertama sa naznakom „Prijava za prikupljanje pismenih ponuda radi davanja u zakup Lokacije (TZV Silos 2). i mora da sadrže: za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana; za preduzetznike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj; za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.

Prijave takođe treba da sadrže naznaku Lokacije objekta na koji se odnosi prijava, kao i delatnost koja će se u objektu predmetnom objektu obavljati. Ukoliko je podnosilac prijave lice koje je već u zakupu nekog poslovnog objekta u svojini opštine Malo Crniće potrebno je da dostavi dokaz da je zakupnina redovno isplaćivana odnosno dokaz da je zakupnina izmirena.

Pisane prijave se podnose u periodu od 18.01.2018. godine do 26.01.2018. godine do 12,00 ha.  odnosno u roku do 26.01.2018. godine do 12,00 ha, na prijemnom šalteru Opštinske uprave Malo Crniće ili putem pošte na adresu Opština Malo Crniće Maršala Tita 80 12311 Malo Crniće sa naznakom : „ Opštinskoj komisiji za izdavanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opšptine Malo Crniće, u zatvorenim kovertama sa naznakom „Prijava za prikupljanje pismenih ponuda radi davanja u zakup Lokacije  (TZV Silos 2).

 1. Sve zainteresovane strane mogu izvršiti uvid u dokumentaciju u vezi sa predmetnom lokacijom, svakog radnog dana od 10 do 12 časova u prostorijama opštine Malo Crniće kancelarija broj 14. Sva zainteresovana lica mogu pregledati predmetnu lokaciju, svakog radnog dana nakon objavljivanja ovog oglasa pa do 25.01.2018.godine, u periodu od 10 do 12 časova, uz prethodni dogovor sa ovlašćenim licima Opštine Malo Crniće.
 2. Otvaranje pismenih ponuda će se održati dana 26.01.2018. godine sa početkom u 12,30 časova u prostorijama Skupštinske sale Opštine Malo Crniće.
 3. Postupak prikupljanja i otvaranja pismenih ponuda se smatra uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave i proglašava zakupcem, ako prihvati najmanje početnu visinu zakupnine po kojoj se poslovni prostor može dati u zakup.

Po okončanju postupka prikupljanja i otvaranja prispelih ponuda  Komisija dostavlja predlog Predsedniku opštinskog veća koji donosi konačnu odluku o zakupu poslovnog prostora.

.

 1. Opština Malo Crniće zadržava pravo da odustane od izbora najpovoljnijeg ponuđača u svakoj fazi postupka.
 2. Nepotpune i neblagovremene prijave će biti odbačene, i podnosioci takvih prijava nemaju pravo učešća u postupku prikupljanja pismenih ponuda.
 3. Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine Malo Crniće na WEB sajtu www.opstinamalocrnice.org  opštine Malo Crniće.

 

U Malom Crniću,

Broj: 464-   /2018-2

18.01.2018.godine

OPŠTINSKA KOMISIJA ZA IZDAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI   u JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALO CRNIĆE