ЈАВНИ ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу члана 20. И 21. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће “, бр. 7/14) и Закључка о покретању поступка давања у закуп пословног простора Председника општине број:  бр. 06-1/2018-26 од дана 18.01.2018. године, КОпштинска комисија за издавање непокретности у закуп на седници одржаној дана 18.01.2018.године р а с п и с у ј е :

 

ЈАВНИ ОГЛАС  

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ  ПУТЕМ  ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 1. Локација на Силосу 2. У Малом Црнићу на К.П.Број 1619 КО Мало Црниће,  корисне површине 1 м2,
 2. Локација из тачке један овог јавног позива (ТЗВ Силос 2) – почетна цена закупа је 16 еура (шеснаест еура месечно ;

 

 

 1. На Локацији на Силосу 2. У Малом Црнићу на К.П.Број 1619 КО Мало Црниће,  може се поставити антенски систем услед врсте и структуре самог објекта.
 2. Предметна непокретности Локација из тачке један овог јавног позива (ТЗВ Силос 2) се даје у закуп на период од 5 (пет) година.

За време трајања закупа закупац је дужан да сноси трошкове одржавања објекта као и да одржава уређаје и опрему на њему у исправном и функционалном стању, као и да предметну локацију користи у складу са наменом и прописом.

Закупац је дужан да све време трајања закупа предметну локацију користи у сврху и намену како се то одреди Уговором о закупу који закупац закључује са општином Мало Црниће као закуподавцем.

 1. Почетне цене закупа предвиђене у тачки 1. овог огласа дате су у еурима, а цена закупа се иплаћује у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате.

Месечни износ закупнине се има исплаћивати до 5-ог у месецу за претходни месец.

 1. Право учешћа у поступку јавног прикупљања понуда имају физичка и правна лица, која приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.
 2. Понуде на Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокретности у својини Општине Мало Црниће подносе се Општинској комисији за издавање у закуп непокретности у јавној својини опшптине Мало Црниће, у затвореним ковертама са назнаком „Пријава за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп Локације (ТЗВ Силос 2). и мора да садрже: за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана; за предузетзнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Пријаве такође треба да садрже назнаку Локације објекта на који се односи пријава, као и делатност која ће се у објекту предметном објекту обављати. Уколико је подносилац пријаве лице које је већ у закупу неког пословног објекта у својини општине Мало Црниће потребно је да достави доказ да је закупнина редовно исплаћивана односно доказ да је закупнина измирена.

Писане пријаве се подносе у периоду од 18.01.2018. године до 26.01.2018. године до 12,00 ха.  односно у року до 26.01.2018. године до 12,00 ха, на пријемном шалтеру Општинске управе Мало Црниће или путем поште на адресу Општина Мало Црниће Маршала Тита 80 12311 Мало Црниће са назнаком : „ Општинској комисији за издавање у закуп непокретности у јавној својини опшптине Мало Црниће, у затвореним ковертама са назнаком „Пријава за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп Локације  (ТЗВ Силос 2).

 1. Све заинтересоване стране могу извршити увид у документацију у вези са предметном локацијом, сваког радног дана од 10 до 12 часова у просторијама општине Мало Црниће канцеларија број 14. Сва заинтересована лица могу прегледати предметну локацију, сваког радног дана након објављивања овог огласа па до 25.01.2018.године, у периоду од 10 до 12 часова, уз претходни договор са овлашћеним лицима Општине Мало Црниће.
 2. Отварање писмених понуда ће се одржати дана 26.01.2018. године са почетком у 12,30 часова у просторијама Скупштинске сале Општине Мало Црниће.
 3. Поступак прикупљања и отварања писмених понуда се сматра успелим и у случају достављања једне исправне пријаве и проглашава закупцем, ако прихвати најмање почетну висину закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп.

По окончању поступка прикупљања и отварања приспелих понуда  Комисија доставља предлог Председнику општинског већа који доноси коначну одлуку о закупу пословног простора.

.

 1. Општина Мало Црниће задржава право да одустане од избора најповољнијег понуђача у свакој фази поступка.
 2. Непотпуне и неблаговремене пријаве ће бити одбачене, и подносиоци таквих пријава немају право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда.
 3. Оглас ће бити објављен на огласној табли Општине Мало Црниће на WEB сајту www.opstinamalocrnice.org  општине Мало Црниће.

 

У Малом Црнићу,

Број: 464-   /2018-2

18.01.2018.године

ОПШТИНСКА КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ   у ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ