JAVNI KONKURS Za odabir korisnika mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Malo Crniće u 2017. godini

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE: 31.08.2017. GODINE

 

Na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Malo Crniće u  2017. godinu (broj: 06-28/2017-1 od 02.08.2017. godine),

Komisije za izradu i praćenje realizacije Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Malo Crniće, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

Za odabir korisnika mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Malo Crniće u 2017. godini

 

  1. NAZIV MERE: Investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava-

JUNICE-(tačka  3. -Programa podrške za sprovođenje          poljoprivredne      politike i politike  ruralnog razvoja Opštine Malo Crniće-Investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava).

 

  1. KRITERIJUMI SELEKCIJE:

 

2.1 Pravo učešća na javnom konkursu imaju fizička lica – nosioci ili članovi komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar, sa stalnim mestom prebivališta  na području Opštine Malo Crniće

-Koji poseduju najmanje 1 umatičeno priplodno grlo.

-Imaju odgovarajuće smeštajne uslove

-Raspolažu poljoprivrednim površinama za pripremu hrane (u svojini ili u zakupu)

-da su izmirili poreske obaveze prema Republici Srbiji i Opštini Malo Crniće

-i da u prethodne dve godine (2015. i 2016.) nisu bili korisnici ove mere.

 

2.2 Kriterijumi za bodovanje

 

1. Kriterijum koji se odnose na podnosioce zahteva način bodovanja Broj bodova
Starost nosioca gazdinstva Do 30 godina 12
Od 31 do 41 godine 10
Od 42 do 50 godina 6
Od 51 do 60 godina 4
Preko 60 godina 2
Nosilac poljoprivrednog gazdinstva je u poljoprivrednom osiguranju  

                  da

 

10

              

                  ne

 

5

Obrazovanje nosioca poljoprivrednog gazdinstva  

Visoka ili viša škola

4
Srednja škola 3
Osnovna škola 2
Broj punoletnih članova domaćinstva Preko 3

 

4
Do 3 1
  MAKISMALNO BODOVA: 30 bodova
2. Kriterijum koji se odnosi na stanje stočnog fonda način bodovanja Broj bodova
Broj umatičenih grla sa HB brojem Preko 5 grla

 

18
 

Od 2 do 4 grla

10
 

 1  grlo

8
Kondicija i konstitucija postojećih grla  

odlična

10
 

zadovoljavajuća

5
 

nezadovoljavajuća

1
  MAKSIMALNO BODOVA: 28
3. Kriterijum koji se odnosi na smeštajne uslove Način bodovanja Broj bodova
Osvetljenost objekta odlična

 

5
 

zadovoljavajuća

3
 

nezadovoljavajuća

1
Provetrenost objekta odlična 5
 

zadovoljavajuća

3
 

nezadovoljavajuća

1
Higijena objekta-sistem izđubrivanja  

 

Mašinsko izđubrivanje

5
 

Ručno izđubrivanje

 

 

 

3

Broj slobodnih mesta za grla Preko 3

 

10
Do 3 5
Postojanje pojilica

 

 

 

           da

5
          

           ne 

 

2

  MAKSIMALNO BODOVA: 25
4. Kriterijum koji se odnosi na raspoložive površine za pripremu hrane način bodovanja Broj bodova
Raspoloživost kabaste hrane po grlu  

1 Ha po grlu i više

 

10

 

Od 0,75 Ha do 1 Ha po grlu

8
 

Od 0,50 Ha do 0,74 Ha po grlu

6
Od 0,30 Ha do 0,49 Ha po grlu 4
Spremanje silaže

 

 

 

                         da

7
 

                          ne

 

2

  MAKSIMALNO BODOVA: 17
  MAKSIMALAN BROJ BODOVA PO ZAHTEVU:

 

 

100

 

Ukoliko dva ili više korisnika imaju isti broj bodova prednost će imati korisnik koji se bavi isključivo poljoprivredom, odnosno korisnik koji ima manje grla stoke u vlasništvu, odnosno gazdinstvo sa mlađim nosiocem gazdinstva odnosno  gazdinstvo sa više članova.

 

1.4. Obaveze korisnika nakon dobijanja grla su:

            –da dobijeno grlo ne može da otuđi u naredne 2 godine u suprotnom biće obavezan da budžetu Opštine vrati novčana sredstva u vrednosti dobijenog grla.

-da osemenjavanje grla vrši  na način da očuva genetski potencijal.

-da dobijeno grlo gaji u svemu prema preporukama nadležnih veterinarskih službi

-da umatiči dobijeno grlo

-da osigura dobijeno grlo kod ovlašćenog osiguravajućeg društva

-Prava i obaveze korisnika  biće detaljno regulisana posebnim Ugovorom.

 

1.5. Način podnošenja zahteva

            Zahtev se podnosi na propisanom obrascu sa pratećom dokumentacijom Opštinskoj upravi Malo Crniće, 12311 Malo Crniće,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnom sajtu Opštine Malo Crniće i oglasnim tablama u mesnim zajednicama na području Opštine Malo Crniće. Obrazac prijave se može preuzeti sa sajta Opštine Malo Crniće: WWW.OPTSTINAMALOCRNICE.ORG  i u Uslužnom centru Opštinske uprave u Malom Crniću.

 

 

1.6. Potrebna dokumentacija pri podnošenju zahteva

            Uz zahev se prilaže:

-Fotokopija  potvrde o aktivnom statusu  registrovanog domaćinstva za 2017. godinu;

-Fotokopije ličnih karata svih punoletnih članova registrovanog domaćinstva a fotokopije zdravstvenih knjižica ili fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih  za maloletne članove domaćinstva;

-Potvrda o broju grla sa HB brojem (izdaje organizacija u kojoj su umatičena grla).

-Izjavu o smeštajnim uslovima (potpisuje se na priloženom obrascu nije potrebno overavati).

-Potvrda o izmirenim javnim i lokalnim porezima.

 

1.7. Odluka o izboru korisnika

 

Nakon isteka roka za podnošenje zahteva Komisija će izvršiti proveru navedenih uslova iz zahteva posetom gazdinstva, u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje zahteva.

Nakon toga utvrdiće se privremena lista za raspodelu, na koju proizvođači imaju pravo prigovora Komisiji, u roku od 5 dana od dana objavljivanja. Istekom roka za prigovor Komisija sačinjava konačnu rang  listu za raspodelu.

Na konačnu rang listu za raspodelu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave Malo Crniće, Opštinskom veću.

Rang lista postaje pravosnažna  istekom roka za prigovor ili donošenjem Odluke po prigovoru od strane Opštinskog veća Opštine Malo Crniće.

Ugovor sa odabranim korisnicima mere zaključuje Predsednik Opštine.

Nakon odabira korisnika Opštinska uprava će sprovesti postupak javne nabavke za kupovinu određenog broja  grla stoke.

 

1.8 ROK ZA PRIJAVLJIVANJE: Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 31.08.2017. GODINE, poštom ili neposredno na pisarnici Opštinske uprave Malo Crniće.

 

 

KOMISIJA ZA ODABIR KORISNIKA

 

 

Obrazac za prijavljivanje možete preuzeti ovde