ЈАВНИ КОНКУРС За одабир корисника мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мало Црниће у 2017. години

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ: 31.08.2017. ГОДИНЕ

 

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мало Црниће у  2017. годину (број: 06-28/2017-1 од 02.08.2017. године),

Комисије за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мало Црниће, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За одабир корисника мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мало Црниће у 2017. години

 

  1. НАЗИВ МЕРЕ: Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава-

ЈУНИЦЕ-(тачка  3. -Програма подршке за спровођење          пољопривредне      политике и политике  руралног развоја Општине Мало Црниће-Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава).

 

  1. КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ:

 

2.1 Право учешћа на јавном конкурсу имају физичка лица – носиоци или чланови комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар, са сталним местом пребивалишта  на подручју Општине Мало Црниће

-Који поседују најмање 1 уматичено приплодно грло.

-Имају одговарајуће смештајне услове

-Располажу пољопривредним површинама за припрему хране (у својини или у закупу)

-да су измирили пореске обавезе према Републици Србији и Општини Мало Црниће

-и да у претходне две године (2015. и 2016.) нису били корисници ове мере.

 

2.2 Критеријуми за бодовање

 

1. Критеријум који се односе на подносиоце захтева начин бодовања Број бодова
Старост носиоца газдинства До 30 година 12
Од 31 до 41 године 10
Од 42 до 50 година 6
Од 51 до 60 година 4
Преко 60 година 2
Носилац пољопривредног газдинства је у пољопривредном осигурању  

                  да

 

10

              

                  не

 

5

Образовање носиоца пољопривредног газдинства  

Висока или виша школа

4
Средња школа 3
Основна школа 2
Број пунолетних чланова домаћинства Преко 3

 

4
До 3 1
  МАКИСМАЛНО БОДОВА: 30 бодова
2. Критеријум који се односи на стање сточног фонда начин бодовања Број бодова
Број уматичених грла са ХБ бројем Преко 5 грла

 

18
 

Од 2 до 4 грла

10
 

 1  грло

8
Кондиција и конституција постојећих грла  

одлична

10
 

задовољавајућа

5
 

незадовољавајућа

1
  МАКСИМАЛНО БОДОВА: 28
3. Критеријум који се односи на смештајне услове Начин бодовања Број бодова
Осветљеност објекта одлична

 

5
 

задовољавајућа

3
 

незадовољавајућа

1
Проветреност објекта одлична 5
 

задовољавајућа

3
 

незадовољавајућа

1
Хигијена објекта-систем изђубривања  

 

Машинско изђубривање

5
 

Ручно изђубривање

 

 

 

3

Број слободних места за грла Преко 3

 

10
До 3 5
Постојање појилица

 

 

 

           да

5
          

           не 

 

2

  МАКСИМАЛНО БОДОВА: 25
4. Критеријум који се односи на расположиве површине за припрему хране начин бодовања Број бодова
Расположивост кабасте хране по грлу  

1 Ха по грлу и више

 

10

 

Од 0,75 Ха до 1 Ха по грлу

8
 

Од 0,50 Ха до 0,74 Ха по грлу

6
Од 0,30 Ха до 0,49 Ха по грлу 4
Спремање силаже

 

 

 

                         да

7
 

                          не

 

2

  МАКСИМАЛНО БОДОВА: 17
  МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА ПО ЗАХТЕВУ:

 

 

100

 

Уколико два или више корисника имају исти број бодова предност ће имати корисник који се бави искључиво пољопривредом, односно корисник који има мање грла стоке у власништву, односно газдинство са млађим носиоцем газдинства односно  газдинство са више чланова.

 

1.4. Обавезе корисника након добијања грла су:

            –да добијено грло не може да отуђи у наредне 2 године у супротном биће обавезан да буџету Општине врати новчана средства у вредности добијеног грла.

-да осемењавање грла врши  на начин да очува генетски потенцијал.

-да добијено грло гаји у свему према препорукама надлежних ветеринарских служби

-да уматичи добијено грло

-да осигура добијено грло код овлашћеног осигуравајућег друштва

-Права и обавезе корисника  биће детаљно регулисана посебним Уговором.

 

1.5. Начин подношења захтева

            Захтев се подноси на прописаном обрасцу са пратећом документацијом Општинској управи Мало Црниће, 12311 Мало Црниће,  у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на званичном сајту Општине Мало Црниће и огласним таблама у месним заједницама на подручју Општине Мало Црниће. Образац пријаве се може преузети са сајта Општине Мало Црниће: WWW.OPTSTINAMALOCRNICE.ORG  и у Услужном центру Општинске управе у Малом Црнићу.

 

 

1.6. Потребна документација при подношењу захтева

            Уз захев се прилаже:

-Фотокопија  потврде о активном статусу  регистрованог домаћинства за 2017. годину;

-Фотокопије личних карата свих пунолетних чланова регистрованог домаћинства а фотокопије здравствених књижица или фотокопије извода из матичне књиге рођених  за малолетне чланове домаћинства;

-Потврда о броју грла са ХБ бројем (издаје организација у којој су уматичена грла).

-Изјаву о смештајним условима (потписује се на приложеном обрасцу није потребно оверавати).

-Потврда о измиреним јавним и локалним порезима.

 

1.7. Одлука о избору корисника

 

Након истека рока за подношење захтева Комисија ће извршити проверу наведених услова из захтева посетом газдинства, у року од 5 дана од истека рока за подношење захтева.

Након тога утврдиће се привремена листа за расподелу, на коју произвођачи имају право приговора Комисији, у року од 5 дана од дана објављивања. Истеком рока за приговор Комисија сачињава коначну ранг  листу за расподелу.

На коначну ранг листу за расподелу учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе Мало Црниће, Општинском већу.

Ранг листа постаје правоснажна  истеком рока за приговор или доношењем Одлуке по приговору од стране Општинског већа Општине Мало Црниће.

Уговор са одабраним корисницима мере закључује Председник Општине.

Након одабира корисника Општинска управа ће спровести поступак јавне набавке за куповину одређеног броја  грла стоке.

 

1.8 РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ: Пријаве на конкурс подносе се закључно са 31.08.2017. ГОДИНЕ, поштом или непосредно на писарници Општинске управе Мало Црниће.

 

 

КОМИСИЈА ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА

 

 

Образац за пријављивање можете преузети овде