ЈАВНИ КОНКУРС ЗА НВО У 2015

На основу члана 21. Одлуке о буџету Општине Мало Црниће („Сл. гласник општине Мало Црниће“, број 8/13),   члана 6. Правилника о начину финансирања програма и пројеката невладиних организација и удружења грађана средствима буџета Општине Мало Црниће, број 110-5/2014 од 31. јануара 2014. године и Решења о образовању Комисије за одабир програма и пројеката невладиног сектора и удружења грађана, број 110-5/2014 од 10. марта 2014. године, расписује се

1

  ЈАВНИ КОНКУРС

За финансирање  програма  и пројеката невладиних организација и удружења грађана средствима буџета Општине Мало Црниће у 2015. години

 

 1. Расписије се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Општине Мало Црниће за финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружења грађана средствима буџета Општине Мало Црниће у 2015. години, у области:
 • активности које се односе на јачање сарадње између владиног, цивилног и бизнис сектора;
 • подстицања и развоја привредних и пољопривредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др. );
 • развој локалне заједнице;
 • екологија, заштита животне средине, здравља грађана и заштита животиња;
 • афирмисање људских и мањинских права;
 • програми за предшколску и школску децу;
 • програми за омладину;
 • програми за стара лица;
 • програми из области формалног и неформалног образовања, науке, културе, информисања;
 • развој цивилног друштва;
 • волонтеризам;
 • социјална заштита;
 • борачко-инвалидска заштита;
 • заштита лица са инвалидитетом;
 • подстицање наталитета;
 • превенција и заштита од болести зависности;
 • активности пензионерских организација;
 • афирмисање женских права;
 • превенција насиља;
 • хуманитарних пројеката и других пројеката који искључиво и непосредно следе јавне потребе Општине Мало Црниће.

 

 1. Средства за рализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету Општине Мало Црниће за 2015. годину, на позицији 65. класа 481, у износу од 2.225.000,00 динара.

 

 1. Право учешћа у расподели средстава буџета Општине Мало Црниће, имају организације које су регистроване на територији Општине Мало Црниће, односно имају седиште или огранак на овом подручју као општинске, међуопштинске, регионалне или републичке, које су регистроване најмање 6 месеци, с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији Општине Мало Црниће.

 

 1. Прихватљиви трошкови за финансирање су:

-трошкови набавке услуга

-трошкови потрошног материјала и материјала потребног за реализацију пројекта;

-остали трошкови који директно произилазе из предложених активности, нпр. информисање, праћење пројекта, оглашавање, штампање пропагандног материјала, трошкови организације, обука учесника и сл.

-трошкови ПДВ-а

 

 1. Неприхватљиви трошкови за финансирање су:

-дугови и покривање  губитаkа или дуговања

-пристигле камате

-ставке које се финансирају из других пројеката

-куповина земље или зграда или реновирање просторија, закуп, комуналне услуге и др. „режијски трошкови“.

 

 1. Пријава се подноси Општинском већу Мало Црниће-Комисији за одабир програма и пројеката невладиног сектора и удружења грађана, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за финансирање програма и пројеката невладиног сектора и удружења грађана у 2015. години“, до 17. МАРТА 2015. године до 14 часова, на приложеном обрасцу.

Уз пријаву се обавезно подноси:

– извод из одговарајућег регистра у коме је Удружење/нво уписано и

– попуњени Образац: 1 и Образац: 2.

-организације које су већ користиле средства из буџета, у прилогу достављају потврду о правдању средстава добијених у 2014. години.

Образац пријаве се може подићи у канцеларији број 4. Општинске управе Мало Црниће или на сајту Општине Мало Црниће, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.

 

 1. Непотпуне пријаве неће бити разматране. Листу учесника позива којима су средства одобрена са предлогом висине средстава сачиниће Комисија најкасније у року од 15 дана од протека рока за пријављивање. Коначну одлуку о додели средстава донеће Општинско веће Општине Мало Црниће у року од 15 дана од дана добијања извештаја Комисије.

 

 1. Критеријуми за оцењивање пријаве су:

-јасно дефинисана активност………………….50 бодова

-обухват-колике су могућности програма да обухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђене активности

а) до 10 корисника ……………………………..10 бодова

б) до 20 корисника………………………………20 бодова

в) више од 20 корисника……………………….30 бодова

-одрживост пројекта (да ли ће се активност наставити и после финансирања из буџета и на који начин)…………..20 бодова.

Максимални број бодова који пријава може да оствари је 100.

Минималан број бодова који пријава треба да има да би била рангирана је 50.

Додела средстава се врши у целокупном износу или срaзмерно, у зависности од исказаних потреба, расположивих средстава и места на  ранг листи након оцењивања.

 

 1. Одлука о избору пројекта биће објављена на огласној табли Општинске управе, месних заједница и интернет страници Општине Мало Црниће.

 

 1. Особа за контакт: Снежана Милошевић, председник Комисије за одабир програма, телефон: 280-016.

 

1Oбразац  Јавни конкурс за НВО 2015