JAVNI KONKURS za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća-Malo Crniće“ Malo Crniće

 

Skupština opštine Malo Crniće na osnovu čl. 38. i 39. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća-Malo Crniće“ Malo Crniće, broj I/01 Broj: 020-75/2017, od 10. 08. 2017. godine, oglašava:

 

 

JAVNI KONKURS

za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća

„Čistoća-Malo Crniće“ Malo Crniće

 

  1. Podaci o javnom preduzeću: Javno komunalno preduzeće „Čistoća-Malo Crniće“ Malo Crniće

Sedište Javnog preduzeća je: Malo Crniće, ul. Maršala Tita broj 80.

Pretežna delatnost Javnog preduzeća je: 36.00 – sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode. PIB:  104645664   Matični broj: 20179066

 

  1. Radno mesto: direktor Javnog komunalnog preduzeća ”Čistoća-Malo Crniće” Malo Crniće.

Poslovi direktora: predstavlja i zastupa Preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje Preduzeća, odgovara za zakonitost rada Preduzeća za realizaciju odluka i drugih akata Skupštine opštine, Predsednika opštine i Opštinskog veća, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije razvoja Preduzeća i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje,  predlaže donošenje posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta opštine (subvencije, garancije ili korišćenje drugih sredstava), izvršava odluke nadzornog odbora, bira izvršne direktore, bira predstavnike javnog preduzeća u Skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik Preduzeće, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Skupštine opštine, zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, donosi akt o sistematizaciji, predlaže nadzornom odboru donošenje akta o isplati stimulacije izvršnim direktorima, predlaže nadzornom odboru donošenje odluka i drugih akata iz delokruga direktora, odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i statutom Preduzeća, donosi plan nabavki za tekuću godinu, donosi odluku o postupcima javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama, vrši i druge poslove određene zakonom i statutom Preduzeća.

 

  1. Uslovi za imenovanje:

Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati koji osim opštih uslova propisanih odredbama Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017-odluka US), ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

–  da je punoletno i poslovno sposobno lice;

–  da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, odnosno akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama ekonomskog, pravnog ili građevinskog smera;

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje, od čega tri godine na rukovodećem položaju u okviru komunalnih ili sličnih delatnosti;

– da ima proverene rezultate u pogledu stručnih, organizacionih i drugih radnih sposobnosti;

– da poznaje oblast korporativnog upravljanja;

– da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenja poslova;

– da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije političke stranke;

– da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci,

– da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela i to: obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara i zabrana vršenja poziva delatnosti i dužnosti.

-2-

 

Učesnici konkursa za izbor direktora javnog preduzeća dužni su da uz prijavu na konkurs podnesu program koji nameravaju da ostvare u cilju razvoja javnog preduzeća i povećanja dobiti.

Stručna osposobljenost, znanje ili veštine kandidata za izbor direktora javnog preduzeća ocenjuje se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na javni konkurs, pismenom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada javnog preduzeća, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 15/2016) i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS“, broj 65/2016).

Direktor se imenuje na period od 4 godine.

 

  1. Mesto rada: Malo Crniće.

 

  1. Uz prijavu sa biografijom, kandidati podnose:

– uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju);

– izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju);

– overenu fotokopiju diplome;

– dokaz o radnom iskustvu (tačka 3. Uslovi za imenovanje);

– izjavu datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da lice nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

– potvrdu od nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci;

– potvrdu nadležnog organa da licu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, nije izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara i zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

 

  1. Prijava sa propratnom dokumentacijom podnosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“, Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Malo Crniće (u daljem tekstu: Komisija), na adresu: 12311 Malo Crniće, ul. Maršala Tita 80., ili preko pisarnice Opštinske uprave Malo Crniće, na istoj adresi. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za izbor direktora JKP „Čistoća-Malo Crniće“.

 

 

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, broj telefona, e-mail adresu, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na javni konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je dipl. pravnik Jelica Mrdak, telefon 012/280-016.

 

  1. U izbornom postupku se stručne sposobnosti, znanja i veštine kandidata ocenjuju pismenom i usmenom proverom. O terminu održavanja pismene i usmene provere, kandidati koji su ušli u uži izbor, biće blagovremeno obavešteni od strane Komisije. U toku pismene i usmene provere Komisija će oceniti upravljačke veštine i znanja kandidata iz delokruga rada Javnog preduzeća.

 

NAPOMENA: Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Ovaj konkurs objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom glasniku opštine Malo Crniće“,  jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i internet stranici Opštine Malo Crniće, www.opstinamalocrnice.org.