ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће

 

Скупштина општине Мало Црниће на основу чл. 38. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће, број I/01 Број: 020-75/2017, од 10. 08. 2017. године, оглашава:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Јавног комуналног предузећа

„Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће

 

  1. Подаци о јавном предузећу: Јавно комунално предузеће „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће

Седиште Јавног предузећа је: Мало Црниће, ул. Маршала Тита број 80.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. ПИБ:  104645664   Матични број: 20179066

 

  1. Радно место: директор Јавног комуналног предузећа ”Чистоћа-Мало Црниће” Мало Црниће.

Послови директора: представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Предузећа, одговара за законитост рада Предузећа за реализацију одлука и других аката Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије развоја Предузећа и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје,  предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине (субвенције, гаранције или коришћење других средстава), извршава одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног предузећа у Скупштини друштва капитала чији је једини власник Предузеће, по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине, закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији, предлаже надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима, предлаже надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и статутом Предузећа, доноси план набавки за текућу годину, доноси одлуку о поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама, врши и друге послове одређене законом и статутом Предузећа.

 

  1. Услови за именовање:

Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005 и 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС), испуњавају и следеће посебне услове:

–  да је пунолетно и пословно способно лице;

–  да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, односно академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама економског, правног или грађевинског смера;

– да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање, од чега три године на руководећем положају у оквиру комуналних или сличних делатности;

– да има проверене резултате у погледу стручних, организационих и других радних способности;

– да познаје област корпоративног управљања;

– да има радно искуство у организовању рада и вођења послова;

– да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције политичке странке;

– да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци,

– да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива делатности и дужности.

-2-

 

Учесници конкурса за избор директора јавног предузећа дужни су да уз пријаву на конкурс поднесу програм који намеравају да остваре у циљу развоја јавног предузећа и повећања добити.

Стручна оспособљеност, знање или вештине кандидата за избор директора јавног предузећа оцењује се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писменом и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/2016).

Директор се именује на период од 4 године.

 

  1. Место рада: Мало Црниће.

 

  1. Уз пријаву са биографијом, кандидати подносе:

– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију);

– извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);

– оверену фотокопију дипломе;

– доказ о радном искуству (тачка 3. Услови за именовање);

– изјаву дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

– потврду од надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци;

– потврду надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела, није изречена мера безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

  1. Пријава са пропратном документацијом подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Мало Црниће (у даљем тексту: Комисија), на адресу: 12311 Мало Црниће, ул. Маршала Тита 80., или преко писарнице Општинске управе Мало Црниће, на истој адреси. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за избор директора ЈКП „Чистоћа-Мало Црниће“.

 

 

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, број телефона, e-mail адресу, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је дипл. правник Јелица Мрдак, телефон 012/280-016.

 

  1. У изборном поступку се стручне способности, знања и вештине кандидата оцењују писменом и усменом провером. О термину одржавања писмене и усмене провере, кандидати који су ушли у ужи избор, биће благовремено обавештени од стране Комисије. У току писмене и усмене провере Комисија ће оценити управљачке вештине и знања кандидата из делокруга рада Јавног предузећа.

 

НАПОМЕНА: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику општине Мало Црниће“,  једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и интернет страници Општине Мало Црниће, www.opstinamalocrnice.org.