JAVNI KONKURS za finansiranje programa i projekata u oblasti sporta

 ZAVRŠEN 

sportJAVNIKONKURS

za finansiranje  programa  i projekata u oblasti sporta

sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015. godini

1. Raspisuje se Javni konkurs za ostvarivanje prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Opštine Malo Crniće za finansiranje programa i projekata u oblasti sporta sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015. godini, i realizaciju programa i projekata redovih trenažnih i takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija (u daljem tekstu: redovne aktivnosti) i posebnih aktivnosti sportskih i drugih organizacija (u daljem tekstu: posebne aktivnosti), iz sledećih oblasti: 

 Podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom,

Izgradnja, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a posebno javnih sportskih terena u stambenim naseljima ili njihovoj blizini i školskih sportskih objekata, i nabavke sportske opreme i rekvizita,

Organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave

 Sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima,

 Učešće sportskih organizacija sa teritorije jedinice lokalne samouprave u evropskim klupskim takmičenjima,

 Predškolski i školski sporta (rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.),

 Delatnost organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač ili član jedinica lokalne samouprave,

Aktivnosti sportskih organizacija, sportskih društava, udruženja, granskih i teritorijalnih sportskih saveza na teritoriji jedinica lokalne samouprave od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave, u zavisnosti od toga da li je sportska grana od značaja za jedinicu lokalne samouprave, koja je kategorija sportske grane, koliko sportista okuplja, u kojoj meri se unapređuje stručni rad, u kom rangu takmičenja sportska organizacija učestvuje i u kojoj meri se povećava obuhvat bavljenja građana sportom,

Unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko – zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje,

Stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista,

Sprečavanje negativnih pojava u sportu,

 Edukacija, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u sistemu sporta o pitanjima bitnim za odgovarajuće bavljenje sportskim aktivnostima i delatnostima,

Periodična testiranja, sakupljanje, analiza i distribucija relevantnih informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, istraživačko – razvojni projekti i izdavanja sportskih publikacija,

 Unapređenje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije jedinice lokalne samouprave i podsticanje zapošljavanja visoko kvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista,

 Racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik jedinica lokalne samouprave, kroz odobravanje njihovih korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta,

 Nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinosa razvoju sporta.

2. Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u budžetu Opštine Malo Crniće za 2015. godinu, na pozicijama 94 i 95, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije sportskim savezima i Dotacije sportskim klubovima, funkcija 810, u ukupnom iznosu od 3.700.000,00 dinara.

3. Pravo učešća u raspodeli i dodeli sredstava putem dotacija iz budžeta Opštine Malo Crniće, imaju sportske organizacije ili druge organizacije u oblasti sporta, koje su registrovane na teritoriji Opštine Malo Crniće, odnosno imaju sedište na ovom području i da sve projektne aktivnosti moraju realizovati na teritoriji Opštine Malo Crniće.

4. Dotacije obezbeđene u budžetu opštine namenjene za realizaciju programa redovnih i posebnih aktivnosti sportskih, odnosno drugih organizacija mogu se koristiti za:
– zakup prostora za sportske aktivnosti,
– angažovanje sportskih stručnjaka koji realizuju program redovnih, odnosno posebnih aktivnosti,
– redovne lekarske preglede sportista,
– osiguranje sportista,
– nabavka sportske opreme, rekvizita i sprava,
– transport sportske opreme,
– prevoz i smeštaj sportista na pripremama i takmičenjima,
– sudijske takse i kotizacije za takmičenje, štampanje publikacija i materijala, informisanje javnosti, obeležavanje jubileja, sportske odnosno druge organizacije i slično.

5. Prijava na konkurs podnosi se Opštinskoj upravi Malo Crniće – Komisiji za odabir programa i projekata u oblasti sporta, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za finansiranje programa i projekata u oblasti sporta sredstvima budžeta opštine Malo Crniće u 2015. godini“, do 25. 03. 2015. godine u 14,00 časova, na priloženim obrascima.
Uz prijavu se obavezno podnosi:
– dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa,
– odluka nadležnog organa sportske organizacije o usvajanju programa ili projekta, redovne, odnosno posebne aktivnosti za koje se konkuriše,
– popunjeni Obrazac: 1 i Obrazac: 2.
Sportska, odnosno druga organizacija može podneti najviše dve prijave na konkurs.
Obrazac prijave se može podići u kancelariji broj 2. Opštinske uprave Malo Crniće ili na sajtu Opštine Malo Crniće.

6. Nepotpune prijave neće biti razmatrane. Listu učesnika poziva kojima su sredstva odobrena sa predlogom visine sredstava sačiniće Komisija najkasnije u roku od 15 dana od proteka roka za prijavljivanje. Konačnu Odluku o finansiranju potreba u oblasti sporta doneće Opštinsko veće Opštine Malo Crniće u roku od 15 dana od dana dobijanja izveštaja Komisije.

7. Kriterijumi za rangiranje podnetih prijava su:
– sadržina i kvalitet programa i projekta,
– ostvareni rezultati u prethodnoj godini,
– tradicija i značaj navedenog sporta u opštini,
– masovnost – broj aktivnih/registrovanih članova,
– materijalna i kadrovska opremljenost.

Dodela sredstava se vrši u celokupnom iznosu ili srazmerno, u zavisnosti od iskazanih potreba, raspoloživih sredstava i mesta na rang listi.

8. Podnošenje izveštaja
Sportska, odnosno druga organizacija koja je ostvarila pravo na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Malo Crniće za programe i projekte u oblasti sporta, dužna je da Opštinskoj upravi dostavi izveštaj o realizaciji programa i projekta, fotokopije kompletne dokumentacije utrošenih sredstava overene pečatom (fakture i nalozi za prenos), kao i izvodi iz banke o stanju i promenama sredstava na računu u roku od 30 dana od dana realizacije programa i projekata, a najkasnije do 31. 12. 2015. godine.

9. Odluka o izboru projekta biće objavljena na oglasnoj tabli Opštinske uprave i internet stranici Opštine Malo Crniće.

10. Osoba za kontakt: Momčilo Jovanović, predsednik Komisije za odabir programa i projekta iz oblasti sporta, telefon: 280-016.
Broj: 06-6/2015-02
U Malom Crniću, 25. 02. 2015. godine