ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма и пројеката у области спорта средствима буџета Општине Мало Црниће у 2016. години

            На основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 24/11 и 99/11), члана 21. Одлуке о буџету Општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 8/14), члана 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из буџета општине Мало Црниће за програме и пројекте у области спорта средствима буџета Општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 1/14) и Решења о образовању Комисије за одабир програма и пројеката из области спорта, број 110-4/2014 од 10. марта 2014. године и број 06-46/2015-6, од 21. 09. 2015. године,  дана 08. 02. 2016. године,  расписује се

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање  програма  и пројеката у области спорта

средствима буџета Општине Мало Црниће у 2016. години

             1.Расписује се Јавни конкурс за остваривање права на доделу средстава путем дотација из буџета Општине Мало Црниће за финансирање програма и пројеката у области спорта средствима буџета Општине Мало Црниће у 2016. години, и реализацију програма и пројеката редових тренажних и такмичарских активности спортских организација (у даљем тексту: редовне активности) и посебних активности спортских и других организација (у даљем тексту: посебне активности), из следећих области:

 • Подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом,
 • Изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или њиховој близини и школских спортских објеката, и набавке спортске опреме и реквизита,
 • Организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе,
 • Спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима,
 • Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у европским клупским такмичењима,
 • Предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.),
 • Делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан јединица локалне самоуправе,
 • Активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних спортских савеза на територији јединица локалне самоуправе од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за јединицу локалне самоуправе, која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом,
 • Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско – здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање,
 • Стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста,
 • Спречавање негативних појава у спорту,
 • Едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима,

– 2 –

 

 • Периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко – развојни пројекти и издавања спортских публикација,
 • Унапређење стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања високо квалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста,
 • Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе, кроз одобравање њихових коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта,
 • Награде и признања за постигнуте спортске резултате и доприноса развоју спорта.

 

 1. Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету Општине Мало Црниће за 2016. годину, на позицији 101, економска класификација 481 – Дотације спортским савезима, клубовима и удружењима, функција 810, у укупном износу од 3.700.000,00 динара.

 

 1. Право учешћа у расподели и додели средстава путем дотација из буџета Општине Мало Црниће, имају спортске организације или друге организације у области спорта, које су регистроване на територији Општине Мало Црниће, односно имају седиште на овом подручју и да све пројектне активности морају реализовати на територији Општине Мало Црниће.

 

 1. Дотације обезбеђене у буџету општине намењене за реализацију програма редовних и посебних активности спортских, односно других организација могу се користити за:

– закуп простора за спортске активности,

– ангажовање спортских стручњака који реализују програм редовних, односно посебних активности,

– редовне лекарске прегледе спортиста,

– осигурање спортиста,

– набавка спортске опреме, реквизита и справа,

– транспорт спортске опреме,

– превоз и смештај спортиста на припремама и такмичењима,

– судијске таксе и котизације за такмичење, штампање публикација и материјала, информисање јавности, обележавање јубилеја, спортске односно друге организације и слично.

 

 1. Пријава на конкурс подноси се Општинској управи Мало Црниће – Комисији за одабир програма и пројеката у области спорта, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за финансирање програма и пројеката у области спорта средствима буџета општине Мало Црниће у 2016. години“, до 04. 03. 2016. године у 14,00 часова, на приложеним обрасцима.

Уз пријаву се обавезно подноси:

– доказ о упису у регистар код надлежног органа,

– одлука надлежног органа спортске организације о усвајању програма или пројекта, редовне, односно посебне активности за које се конкурише,

– попуњени Образац: 1 и Образац: 2.

– извештај о реализацији програма и пројеката  у 2015. години, са комплетном документацијом о утрошеним средствима.

– 3 –

 

 

Спортска, односно друга организација може поднети највише две пријаве на конкурс.

Образац пријаве се може подићи у канцеларији број 2. Општинске управе Мало Црниће или на сајту Општине Мало Црниће.

 

 

 1. Непотпуне пријаве неће бити разматране. Листу учесника позива којима су средства одобрена са предлогом висине средстава сачиниће Комисија најкасније у року од 15 дана од протека рока за пријављивање. Коначну Одлуку о финансирању потреба у области спорта донеће Општинско веће Општине Мало Црниће у року од 15 дана од дана добијања извештаја Комисије.

 

 1. Критеријуми за рангирање поднетих пријава су:

– садржина и квалитет програма и пројекта,

– остварени резултати у претходној години,

– традиција и значај наведеног спорта у општини,

– масовност – број активних/регистрованих чланова,

– материјална и кадровска опремљеност.

 

Додела средстава се врши у целокупном износу или срaзмерно, у зависности од исказаних потреба, расположивих средстава и места на  ранг листи.

 

 1. Подношење извештаја

Спортска, односно друга организација која је остварила право на доделу средстава путем дотација из буџета општине Мало Црниће за програме и пројекте у области спорта, дужна је да Општинској управи достави извештај о реализацији програма и пројекта, фотокопије комплетне документације утрошених средстава оверене печатом (фактуре и налози за пренос), као и изводи из банке о стању и променама средстава на рачуну у року од 30 дана од дана реализације програма и пројеката, а најкасније до 31. 12. 2016. године.

 

 1. Одлука о избору пројекта биће објављена на огласној табли Општинске управе и интернет страници Општине Мало Црниће.

 

 1. Особа за контакт: Момчило Јовановић, председник Комисије за одабир програма и пројекта из области спорта, телефон: 280-016.

 

 

Број: 06-7/2016-02

У Малом Црнићу, 08. 02. 2016. године

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ОДАБИР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА  ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА