JAVNI KONKURS Za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2016. godini

Na osnovu  Odluke o budžetu Opštine Malo Crniće za 2015. godinu,   člana 6. Pravilnika o načinu finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće, broj 110-5/2014 od 31. januara 2014. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za odabir programa i projekata nevladinog sektora i udruženja građana, broj 110-5/2014 od 10. marta 2014. godine i Zaključka Opštinskog veća od 09.03.2016. godine raspisuje se

 

  JAVNI KONKURS

Za finansiranje  programa  i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2016. godini

 

 1. Raspisije se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Malo Crniće za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2016. godini, u oblasti:
 • aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, civilnog i biznis sektora;
 • podsticanja i razvoja privrednih i poljoprivrednih delatnosti (turizam, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr. );
 • razvoj lokalne zajednice;
 • ekologija, zaštita životne sredine, zdravlja građana i zaštita životinja;
 • afirmisanje ljudskih i manjinskih prava;
 • programi za predškolsku i školsku decu;
 • programi za omladinu;
 • programi za stara lica;
 • programi iz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, nauke, kulture, informisanja;
 • razvoj civilnog društva;
 • volonterizam;
 • socijalna zaštita;
 • boračko-invalidska zaštita;
 • zaštita lica sa invaliditetom;
 • podsticanje nataliteta;
 • prevencija i zaštita od bolesti zavisnosti;
 • aktivnosti penzionerskih organizacija;
 • afirmisanje ženskih prava;
 • prevencija nasilja;
 • humanitarnih projekata i drugih projekata koji isključivo i neposredno slede javne potrebe Opštine Malo Crniće.

 

 1. Sredstva za ralizaciju ovog konkursa obezbeđena su u budžetu Opštine Malo Crniće za 2016. godinu, na poziciji 62. klasa 481, u iznosu od 2.425.000,00 dinara.

 

 1. Pravo učešća u raspodeli sredstava budžeta Opštine Malo Crniće, imaju organizacije koje su registrovane na teritoriji Opštine Malo Crniće, odnosno imaju sedište ili ogranak na ovom području kao opštinske, međuopštinske, regionalne ili republičke, koje su registrovane najmanje 6 meseci, s tim da sve projektne aktivnosti moraju realizovati na teritoriji Opštine Malo Crniće.

 

 1. Prihvatljivi troškovi za finansiranje su:

-troškovi nabavke usluga

-troškovi potrošnog materijala i materijala potrebnog za realizaciju projekta;

-ostali troškovi koji direktno proizilaze iz predloženih aktivnosti, npr. informisanje, praćenje projekta, oglašavanje, štampanje propagandnog materijala, troškovi organizacije, obuka učesnika i sl.

-troškovi PDV-a

 

 1. Neprihvatljivi troškovi za finansiranje su:

-dugovi i pokrivanje  gubitaka ili dugovanja

-pristigle kamate

-stavke koje se finansiraju iz drugih projekata

-izgradnja objekata

-kupovina zemlje ili zgrada ili renoviranje prostorija, zakup, komunalne usluge i dr. „režijski troškovi“.

 

 1. Prijava se podnosi Opštinskom veću Malo Crniće-Komisiji za odabir programa i projekata nevladinog sektora i udruženja građana, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za finansiranje programa i projekata nevladinog sektora i udruženja građana u 2016. godini“, do 25. MARTA 2016. godine, na priloženom obrascu.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

– izvod iz odgovarajućeg registra u kome je Udruženje/nvo upisano i

– popunjeni Obrazac: 1 i Obrazac: 2.

-organizacije koje su već koristile sredstva iz budžeta, potpisuju izjavu o pravdanju sredstava dobijenih u 2015. godini.

Obrazac prijave se može podići u kancelariji broj 4. Opštinske uprave Malo Crniće ili na sajtu Opštine Malo Crniće, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.

 

 1. Nepotpune prijave neće biti razmatrane. Listu učesnika poziva kojima su sredstva odobrena sa predlogom visine sredstava sačiniće Komisija najkasnije u roku od 15 dana od proteka roka za prijavljivanje. Konačnu odluku o dodeli sredstava doneće Opštinsko veće Opštine Malo Crniće u roku od 15 dana od dana dobijanja izveštaja Komisije.

 

 1. Kriterijumi za ocenjivanje prijave su:

-jasno definisana aktivnost………………….50 bodova

-obuhvat-kolike su mogućnosti programa da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđene aktivnosti

a) do 10 korisnika ……………………………..10 bodova

b) do 20 korisnika………………………………20 bodova

v) više od 20 korisnika……………………….30 bodova

-održivost projekta (da li će se aktivnost nastaviti i posle finansiranja iz budžeta i na koji način)…………..20 bodova.

Maksimalni broj bodova koji prijava može da ostvari je 100.

Minimalan broj bodova koji prijava treba da ima da bi bila rangirana je 50.

Pre bodovanja Komisija će izvršiti proveru u službenoj evidenciji da li su podnosioci zahteva beć bili korisnici budžetskih sredstava i da li su dobijena sredstva iskoristili namenski i opravdali.

Dodela sredstava se vrši u celokupnom iznosu ili srazmerno, u zavisnosti od iskazanih potreba, raspoloživih sredstava i mesta na  rang listi nakon ocenjivanja. Podnosioci zahteva koji nisu opravdali dobijena sresdstva neće biti bodovani za raspodelu po ovom javnom konkursu.

 1. Odluka o izboru projekta biće objavljena na oglasnoj tabli Opštinske uprave, mesnih zajednica i internet stranici Opštine Malo Crniće.

 

 1. Osoba za kontakt: Snežana Milošević, predsednik Komisije za odabir programa, telefon: 280-016.

 

 

 

 

KOMISIJA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA NEVLADINOG SEKTORA I UDRUŽENJA GRAĐANA