Javna nabavka male vrednosti

javni oglas Malo Crniće

Na osnovu člana 39., 55. i 57., Zakona o javnim nabavkama („Sl glasnik RS“, broj 124/2012), Opštinska uprava Malo Crniće upućuje

P O Z I V
Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti
„USLUGA ČIŠĆENJA SLUŽBENIH PROSTORIJA “

Obrasci:

1. NAZIV, ADRESA I INTERNET STRANICA NARUČIOCA: Opštinska uprava Malo Crniće, 12311 Malo Crniće, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
2. VRSTA NARUČIOCA: Oragan lokalne samouprave.
3. VRSTA POTUPKA JAVNE NABAVKE: postupak javne nabavke male vrednosti.
4. OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE: usluga čišćenja službenih prostorija ORN: 90919200-usluga čišćenja kancelarija.
5. BROJ PARTIJA, UKOLIKO SE PREDMET NABAVKE OBLIKUJE U VIŠE PARTIJA: Predmet nabavke nije oblikovan po partijama
6. KRITERIJUM, ELEMENTI KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA: najniža ponuđena cena.
7. NAČIN PREUZIMANJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE: konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stajtu naručioca: WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
8. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE I ROK: Ponuda se podnosi neposredno ili preko pošte, na adresu OPŠTINA MALO CRNIĆE, Opštinska uprava 12311 Malo Crniće, SA NAZNAKOM – „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU- NE OTVARATI“ na propisanim obrascima iz konkursne dokumentacije, u zatvorenoj koverti ili ,kutiji, na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se otvara prvi put U ROKU OD 8 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA, odnosno do 09. 03.2015. godine u 08,00 časova.
9. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA: otvaranje ponuda će se obaviti na dan isteka roka za podnošenje ponuda, 09. 03. 2015. godine, u 08,30 časova u sali Skupštine opštine Malo Crniće.
10. USLOVI POD KOJIMA PREDSTAVNICI PONUĐAČA MOGU UČESTVOVATI U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA: u postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Ovlašćeni predstavnik ponuđača, koji učestvuje u postupku otvaranja ponuda ima pravo da prilikom otvaranja ponuda izvrši uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda.
11. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE: odluka o dodeli ugovora biće doneta najksnije 10 dana od dana otvaranja ponuda.
12. LICE ZA KONTAKT: Snežana Milošević, dipl. pravnik, službenik za javne nabavke u Opštinskoj upravi Malo Crniće, 012/280-016, e-mail sneza.miloseviccrnice@gmail.com.