Jавна набавкa мале вредности

јавни оглас Мало Црниће

На основу члана 39., 55. и 57., Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, број 124/2012), Општинска управа Мало Црниће упућује

П О З И В
За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
„УСЛУГА ЧИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА “

Oбрасци:

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: Општинска управа Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Ораган локалне самоуправе.
3. ВРСТА ПОТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: услуга чишћења службених просторија ОРН: 90919200-услуга чишћења канцеларија.
5. БРОЈ ПАРТИЈА, УКОЛИКО СЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ОБЛИКУЈЕ У ВИШЕ ПАРТИЈА: Предмет набавке није обликован по партијама
6. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена.
7. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет стајту наручиоца: WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК: Понуда се подноси непосредно или преко поште, на адресу ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ, Општинска управа 12311 Мало Црниће, СА НАЗНАКОМ – „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- НЕ ОТВАРАТИ“ на прописаним обрасцима из конкурсне документације, у затвореној коверти или ,кутији, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се отвара први пут У РОКУ ОД 8 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, односно до 09. 03.2015. године у 08,00 часова.
9. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: отварање понуда ће се обавити на дан истека рока за подношење понуда, 09. 03. 2015. године, у 08,30 часова у сали Скупштине општине Мало Црниће.
10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћени представник понуђача, који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отвaрању понуда.
11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: одлука о додели уговoра биће донета најксније 10 дана од дана отварања понуда.
12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Снежана Милошевић, дипл. правник, службеник за јавне набавке у Општинској управи Мало Црниће, 012/280-016, e-mail sneza.miloseviccrnice@gmail.com.