JAVNA RASPRAVA

J A V N A     R A S P R A V A
NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE OPŠTINE MALO CRNIĆE

Pozivaju se:
Mladi ljudi opštine Malo Crniće,
Stručna javnost,
Predstavnici lokalnih vlasti,
Predstavnici nevladinih organizacija,
Predstavnici sredstava informisanja.

Da svoje komentare i dopune radne verzije Lokalnog akcionog plana do 22. 09.2014. godine, šalju Koordinatoru Kancelarije za mlade Milici
Peurači na email:

kzmmalocrnice@opstinamalocrnice.org

kzmlade.malocrnice@yahoo.com

Posle javne rasprave, Tim za izradu LAP-a razmatra pristigle komentare, dopune ili izmene i odlučuje da li će biti izmena u Akcionom planu ili je potrebno dodatno objasniti pojedina pitanja građana.
Nakon javne rasprave pristupa se usvajanju dokumenta „Lokalni akcioni plan za mlade opštine Malo Crniće“ od strane opštinskih vlasti.

Koordinator Kancelarije za mlade
Milica Peurača