ЈАВНА РАСПРАВА

Ј А В Н А     Р А С П Р А В А
НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Позивају се:
Млади људи општине Мало Црниће,
Стручна јавност,
Представници локалних власти,
Представници невладиних организација,
Представници средстава информисања.

Да своје коментаре и допуне радне верзије Локалног акционог плана до 22. 09.2014. године, шаљу Kooрдинатору Канцеларије за младе Милици
Пеурачи на eмаил:

kzmmalocrnice@opstinamalocrnice.org

kzmlade.malocrnice@yahoo.com

После јавне расправе, Тим за израду ЛАП-а разматра пристигле коментаре, допуне или измене и одлучује да ли ће бити измена у Акционом плану или је потребно додатно објаснити поједина питања грађана.
Након јавне расправе приступа се усвајању документа „Локални акциони план за младе општине Мало Црниће“ од стране општинских власти.

Координатор Канцеларије за младе
Милица Пеурача

[su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2014/09/ЛОКАЛНИ-АКЦИОНИ-ПЛАН-2014.1.pdf”]