JAVNA NABAVKA USLUGE – JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – POMOĆ U KUĆI ZA STARA LICA

PozivDokumentacija

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALO CRNIĆE
Maršala Tita br.80
12311 MALO CRNIĆE
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca: Opštinska uprava opštine Malo Crniće
Adresa naručioca: Maršala Tita br.80
Internet stranica naručioca : www.opstinamalocrnice.org.
Vrsta naručioca: Lokalna samouprava
Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta: usluga
Opis predmeta nabavke: odabir pružaoca usluga ”Pomoć u kući za stara lica”.
ORN: – 85312100- dnevne usluge u zajednici
Elementi kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena“