ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРА ЛИЦА

[su_tabs][su_tab title=”Позив”]

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ MAЛО ЦРНИЋЕ
Маршала Тита бр.80
12311 МАЛО ЦРНИЋЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Општинска управа општине Мало Црниће
Адреса наручиоца: Маршала Тита бр.80
Интернет страница наручиоца : www.opstinaмаlocrnice.org.
Врста наручиоца: Локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: услуга
Опис предмета набавке: одабир пружаоца услуга ”Помоћ у кући за стара лица”.
ОРН: – 85312100- дневне услуге у заједници
Елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена“

[/su_tab]

[su_tab title=”Документација”]

Овде преузмите конкурсну документацију

[/su_tab] [/su_tabs]