Ј А В Н И П О З И В ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

 

Република Србија

Општина Мало Црниће

Општинска управа

БРОЈ:404-66/16-1

ДАТУМ: 12.10.2016. године

МАЛО ЦРНИЋЕ

На основу одлуке о приступању продаји  путничког возила број 404-65/2016-1 од 07.09.2016. године Начелник општинске управе објављује:

Ј А В Н И    П О З И В

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА  ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

                                                                            1.

Општинска управа општине Мало Црниће оглашава продају ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ( Након две неуспешне лицитације)  нерегистрованог  Путничког возила марке ,,ZASTAVA,, , ТИП   ,,SCALA 55C PZK,   регистарске ознаке (враћене таблице) PO044HJ,  произведен 2003.године, Датум прве регистрације 12.12.2003.године, Боја БЕЛА ОМ, Запреиме мотора 1116 cm, Снага мотора 40,5 KW, Број шасије   VX1128A0001100433, Број мотора    128A0641583837, Власник Општинска управа Мало Црниће, овлашћено лице Начелник општинске управе Мирјана Станојевић Јовић.

2.

Почетна цена возила је 13.353,696 динара ( и словима тринаест хиљаде триста педест три динара и шестодеведесет шест пара)коју  чине и зимске гуме са фелнама и радио опрема ( припадак ствари).

Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која, до почетка отварања понуда 20.октобра у 13 ха.2016. године, уплате депозит у висини од 10%. Од утврђене почетне цене возила на рачун број 840-752804-70,модел 97 позив на број: 94-066, прималац депозит општине Мало Црниће, са назнаком уплата  депозита по јавном Позиву Број: . 404-66/16-1 од 12.10.2016.године

 

3.

Потенцијалним купцима ће се омогућити разгледање возила које је предмет продаје сваког радног дана од7-15 ха а на дан отварања понуда  и два сата пре утврђеног рока за отварање понуда односно до 11,00 ха.

Општинска управа задржава право да одустане од понуда које не испуњавају услове дате у јавном позиву.

4.

Датум и време почетка пријема понуда за учешће у поступку прикупљања понуда  је: од 12.10.2016.године.

Датум и време завршетка пријема понуда за учешће у поступку  прикупљања понуда   је 20.10.2016. године до 11 часова укључујући и понуде предате путем поште.

Пријава  се подноси у писаној форми на адресу: Општинска управа општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита број 80,пријава по јавном позиву за прикупљање писмених понуда у за продају возила марке „Застава “.

Датум, време, и место отварања писмених поонуда  је 20.10.2016. године у 13 часова у сали СО-е Мало Црниће Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80.

5.

Пријава физичких лица треба да садржи : име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ, број личне карте, број телефона.

Пријава правних лица треба да садржи : назив и седиште правног лица, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом, број телефона, име и презиме особе за контакт..

Да би лице учествовало у поступку поступку прикупљања понуда  неопходно је да заједно са пријавом достави и доказ о уплати депозита.

6.

Предмет продаје доделиће се оном учеснику у поступку прикупљања понуда  који понуди највишу цену.

Трошкове ПДВ-а, трошкове преноса власништва, као и трошкове транспорта возила и сл. сноси купац.

Службено возило се продаје у виђеном  и затеченом стању, без права на рекламацију.

7.

Учеснику који је понудио највишу цену, уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену.

Разлику између депонованог износа и купопродајне цене купац ће уплатити на рачун Општинске управе, а у сагласности са одредбама уговора о купопродаји који буде закључен по окончаном поступку прикупљања понуда.

У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава тј. Уплаћени депозит се не враћа.

Учеснику у  поступку прикупљања понуда, који не буде изабран као купац враћа се уплаћени депозит у року од 30 дана од дана заврштека поступка прикупљања понуда.

8.

Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену, у року од 5 дана од дана потписивања записника о поступку прикупљања понуда.

Купљено возило купац је дужан да исплати у целости пре преузимања возила, а у року од 5 дана од дана потписивања купопродајног уговора.

9.

Детаљније информације у вези са продајом путем прикупљања понуда могу се добити на мобилни телефон број065/2800005 Душан Ивковић.

10.

Овај Оглас објавити, на Огласној табли Општинске управе и на WEB сајту општине Мало Црниће.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Мирјана Станојевић Јовић, дипл. правник