J A V N I P O Z I V ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2017. GODINU


U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, 10/16) članom 9. Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2017. godinu („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 19/16), članovima 1. – 5. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 1/17), članom 67. Statuta opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće”, 12/08, 6/11 i 1/16) i članom 2. stav 1. tačka 10. Odluke o Opštinskom veću opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće”, 18/08 i 2/12), Opštinsko veće Opštine Malo Crniće na sednici održanoj dana 13. 04. 2017. godine, raspisuje
J A V N I P O Z I V
ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2017. GODINU
I.

PREDMET KONKURSA

Sredstva određena Odlukom o budžetu opštine Malo Crniće za 2017. godinu („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 19/2016) na poziciji 147. – dotacije sportskim manifestacijama, ekonomska klasifikacija 481 i funkcija 810, u preostalom iznosu od 550.000,00 dinara, opredeljuju se za finansiranje:

1. Godišnjih programa sportskih organizacija (klubova) sa teritorije opštine Malo Crniće, kojima se realizuje funkcionisanje organizacije Turnira u velikom i malom fudbalu na teritoriji opštine Malo Crniće.

II.

Programi kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta mogu biti odobreni ukoliko ispunjavaju kriterijume u pogledu predlagača programa, nosioca programa, sadržine i kvaliteta programa i finansiranja programa.
Predloge godišnjih programa podnose organizacije u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji opštine Malo Crniće, a sve u skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće.

Nosilac programa mora:
1) da bude registrovan u skladu sa Zakonom;
2) da bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom;
3) da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drukčije određeno;
4) da ima sedište na teritoriji opštine Malo Crniće, ako Zakonom ili ovim pravilnikom nije drugačije utvrđeno;
5) da je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa;
6) da ispunjava, u skladu sa Zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;
7) da je sa uspehom realizovao odobreni program, ukoliko je bio nosilac programa ranijih godina;
8) da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa;
9) da bude član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

-2-

Nosilac programa ne može da:

 bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja
delatnosti;
 ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama
socijalnog osiguranja i
 bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili
privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću.

III.

Predlagači programa svoje predloge po javnom pozivu dostavljaju obavezno na odgovarajućem aplikacionom formularu (Obrazac 1), koji je sastavni deo Javnog poziva za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji opštine Malo Crniće za 2017. godinu, koji je objavljen na zvaničnom sajtu opštine Malo Crniće. Sve navode iz prijave svojih programa moraju dokazati odgovarajućim priloženim dokumentima.
Sportske organizacije (klubovi) koji su u sistemu, moraju dostaviti svu prateću dokumentaciju koja će dokazati sve elemente koji su navedeni u prijavi programa.
Učesnici po javnom pozivu uz prijavu, prilažu dokumentaciju propisanu javnim pozivom po pojedinim obrascima, kao i dodatnu dokumentaciju na zahtev komisije.
Komisija može zatražiti razgovor sa podnosiocima programa.
DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:
– propratno pismo,
– popunjen i overen obrazac predloga programa,
– CD/fleš sa predlogom programa,
– kopija rešenja o upisu u nadležni registar, sa PIB-om,
– Odluka nadležnog organa nosioca programa o utvrđivanju predloga godišnjeg programa,
– kopija Statuta sportske organizacije,
– kopija godišnjeg izveštaja i završnog računa za prethodnu godinu,
– ostala akta u skladu sa zahtevima obrasca programa.
IV.

PODNOŠENJE PREDLOGA

Dokumentacija se podnosi u fotokopiji u papirnom i elektronskom obliku (CD/fleš). Nosioci programa podnose predlog programa na javni poziv sa kompletnom dokumentacijom, koju dostavljaju u zatvorenoj koverti lično preko pisarnice Opštinske uprave opštine Malo Crniće ili preporučenom pošiljkom na adresu Opštinska uprava opštine Malo Crniće – Komisija za ocenu programa i projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće, 12311 Malo Crniće. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, navesti za koji javni poziv se podnosi prijava i staviti oznaku NE OTVARATI.
-3-
Komisija vrši stručni pregled i procenu kvaliteta programa organizacija u oblasti sporta i daje ocenu podnetih predloga na osnovu zakona i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće i dostavlja Opštinskom veću utvrđen predlog za odobravanje programa u roku od 15 dana od dana podnošenja predloga.
Opštinsko veće, na osnovu predloga Komisije donosi konačnu odluku o izboru programa/projekata kojom se iz budžeta opštine Malo Crniće dodeljuju sredstva.
Po donošenju konačne odluke o odobrenju sredstava po ovom javnom poziv od strane Opštinskog veća, predsednik opštine zaključuje ugovor sa svakim nosiocem programa čiji je program odobren.
Odluka o utvrđivanju projekata u oblasti sporta za koje se odobravaju dotacije dostavlja se pojedinačno, svakom učesniku javnog poziva.
V.

ROK PRIJAVLJIVANJA

Javni poziv se objavljuje preko sredstava informisanja, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Malo Crniće i na zvaničnom sajtu Opštine.

Prijave se podnose u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici opštine Malo Crniće.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kompletna konkursna dokumentacija se može preuzeti lično na adresi Opštinske uprave opštine Malo Crniće i sa zvaničnog sajta opštine Malo Crniće: www.opstinamalocrnice.org

Korisnici dobijenih sredstava se obavezuju da u propisanim rokovima ili na zahtev davaoca sredstava podnesu izveštaj o utrošenim sredstvima, a u skladu sa odobrenim i realizovanim projektima i programima u 2017. godini.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti lično ili na telefon Opštinske uprave Malo Crniće 012/280-016.

Broj: 06-9/2017-8/01
U Malom Crniću, 13. 04. 2017. godine
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE MALO CRNIĆE

PEDSEDNIK,
Mališa Antonijević,s.r.

 

Obrazac možete preuzeti OVDE.