Ј А В Н И П О З И В ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 2017. ГОДИНУ

У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, 10/16) чланом 9. Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 19/16), члана 1. – 5. Правилника о одобравању и  финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 1/17),  члана 67. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће”, 12/08, 6/11 и 1/16) и члана 2. став 1. тачка 10. Одлуке о Општинском већу општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће”, 18/08 и 2/12), Општинско веће Општине Мало Црниће на седници одржаној дана 16. 03. 2017. године, расписује

 

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 2017. ГОДИНУ

 

I.ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Средства одређена Одлуком  о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 19/2016) на позицији 146. – дотације спортским савезима, клубовима, удружењима и 147. – дотације спортским манифестацијама,  економска класификација 481 и функција 810,  у укупном износу од 4.300.000 динара, опредељују се за финансирање:

 

 1. Годишњих програма спортских организација (клубова) са територије општине Мало Црниће, којима се реализује функционисање организација у области спорта у погледу редовних активности (трошкови котизације, трошкови превоза, трошкови организације такмичења, трошкови суђења и делегата, трошкови лекарских прегледа, трошкови ангажовања спортских стручњака који реализују програм, трошкови штампања публикација и материјала, информисање јавности, обележавање јубилеја спортске, односно друге организације и сл.).

 

 1. Годишњих и посебних програма из области рекреативног спорта, спорта особа са инвалидитетом, предшколског и школског спорта, спортских приредби и традиционалних спортских такмичења у општини Мало Црниће, одржавања спортских објеката  и осталих потреба грађана из области спорта.

 

II.

 

Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу предлагача програма, носиоца програма, садржине и квалитета програма и финансирања програма.

Предлоге годишњих и посебних програма подносе организације у области спорта са седиштем на територији општине Мало Црниће, а све у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће.

 

 

Носилац програма мора:

 • да буде регистрован у складу са Законом;
 • да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;

 

-2-

 

 

 

 • да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;
 • да има седиште на територији општине Мало Црниће, ако Законом или овим правилником није другачије утврђено;
 • да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 • да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
 • да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 • да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • да располаже капацитетима за реализацију програма;
 • да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

 

Носилац програма не може да:

 

 • буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања

делатности;

 • има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама

социјалног осигурања и

 • буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или

привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

 

III.

 

            Предлагачи програма своје предлоге по јавном позиву достављају обавезно на одговарјућим апликационим формуларима (Образац 1 и Образац 4), који су саставни део Јавног позива за финансирање годишњих и Посебних програма у области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину, који је објављен на званичном сајту општине Мало Црниће. Све наводе из пријаве својих програма морају доказати одговарајућим приложеним документима.

Спортске организације (клубови) који су у систему, морају доставити сву пратећу документацију која ће доказати све елементе који су наведени у пријави програма.

Учесници по јавном позиву уз пријаву, прилажу документацију прописану јавним позивом  по појединим обрасцима, као и додатну документацију на захтев комисије.

Комисија може затражити разговор са подносиоцима програма.

 

 

           ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ

 

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

 • пропратно писмо,
 • попуњен и оверен образац предлога програма,
 • ЦД/флеш са предлогом програма,
 • копија решења о упису у надлежни регистар, са ПИБ-ом,
 • Одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога годишњег програма,
 • копија Статута спортске организације,
 • копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину,
 • остала акта у складу са захтевима обрасца програма.

 

-3-

 

 

IV.

 

                ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

 

Документација се подноси у фотокопији у папирном и електронском облику (ЦД/флеш). Носиоци програма подносе предлог програма на јавни позив са комплетном документацијом, коју достављају у затвореној коверти лично преко писарнице Општинске управе општине Мало Црниће или препорученом пошиљком на адресу Општинска управа општине Мало Црниће – Комисија за оцену програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће, 12311 Мало Црниће. На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести за који конкурс се подноси пријава и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

Комисија врши стручни преглед и процену квалитета програма организација у области спорта и даје оцену поднетих предлога на основу закона и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће и доставља Општинском већу утврђен предлог за одобравање програма у року од 15 дана од дана подношења предлога.

Општинско веће, на основу предлога Комисије доноси коначну одлуку о избору програма/пројеката којом се из буџета општине Мало Црниће додељују средства.

По доношењу коначне одлуке о одобрењу средстава по овом конкурсу  од стране Општинског већа, председник општине закључује уговор са сваким  носиоцем програма чији је програм одобрен.

Одлука о утврђивању пројеката у области спорта за које се одобравају дотације доставља се појединачно, сваком учеснику јавног позива.

 

 

V.

 

РОК   ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Јавни позив се објављује преко средстава информисања, на огласној табли Општинске управе општине Мало Црниће и на званичном сајту Општине.

 

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници општине Мало Црниће.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Комплетна конкурсна документација се може преузети лично на адреси Општинске управе општине Мало Црниће и са званичног сајта општине Мало Црниће: www.opstinamalocrnice.org

 

Корисници добијених средстава се обавезују да у прописаним роковима или на захтев даваоца средстава поднесу извештај о утрошеним средствима, а у складу са одобреним и реализованим пројектима и програмима у 2017. години.

Све додатне информације се могу добити лично или на телефон Општинске управе Мало Црниће 012/280-016.

 

Број: 06-4/2017-5

У Малом Црнићу, 16. 03. 2017. године

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

 

                                                                                                ПЕДСЕДНИК,

                                                                                                           Малиша Антонијевић,с.р.

 

javni poz.sport – obrasci

javni poz.sportjavni poz.sport

PRAVILNIK O ODOBRAVANJU SREDSTAVA I FINANSIRANJU SPORTA – OBRASCI