Ј А В Н И О Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

На основу члана 20. став 1. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће “, бр. 7/14 и 2/17) , Одлуке Општинског већа општине Мало Црниће број: 464-17/2017-1 на седници одржаној   дана 02.08..2017.године  Комисија за издавање у Закуп непокретности у јавној својини Општине Мало Црниће објављује :

                                                 Ј А В Н И    О Г Л А С

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ  ПУТЕМ  ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

                                                        ТРЕЋА ЛИЦИТАЦИЈА

 1. Предмет закупа је пословни простор у Малом Црнићу на делу К.П.Број: 610 КО Мало Црниће, укупне корисне површине 105,76 м2, који се састоји од:

-Пословног простора површине 50,16м2,

-Магацина за складиштење површине 25,00 м2,

-лабараторије површине 30,60 м2,

Уписане  у ЛН 691 КО Мало Црниће.

 

 1. Почетна цена закупа је 22.050,00 динара.

Месечни износ закупнине плаћа се до 5-ог у месецу за претходни месец.

 1. Предметне непокретности се дају у закуп на период од 8 (осам) година.

За време трајања закупа закупац је дужан да сноси трошкове одржавања објекта као и да одржава уређаје и опрему на њему у исправном и функционалном стању, као и да предметне непокретности користи у складу са наменом и прописом.

Закупац је дужан да све време трајања закупа предметне објекте користи у сврху и намену како се то одреди Уговором о закупу који закупац закључује са општином Мало Црниће као закуподавцем.

 1. 4. Објекат из тачке 1. алијена 1. може се користити за складиштење пољопривредних производа, лабараторијски преглед, канцеларијски простор и сл.
 2. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе износ-депозит у висини почетне цене месечне закупнине. Депозит се уплаћује на рачун Буџета општине Мало Црниће број 840-752804-70 сврха : уплата депозита на име пријаве на јавни оглас ,  модел 97,  са позивом на број 94-066. Доказ о уплаћеном депозиту обавезно мора бити поднет уз пријаву.
 3. Понуде на Јавни оглас за јавно надметање путем лицитације ради давања у закуп непокретности у својини Општине Мало Црниће подносе се општини Мало Црниће, у затвореним ковертама са назнаком „Пријава за јавно надметање путем лицитације ради давања у закуп непокретности у својини Општине Мало Црниће“ и мора да садрже: доказ о уплати депозита; за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана; за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Пријаве такође треба да садрже назнаку пословног објекта на који се односи пријава, као и делатност која ће се у објекту предметном објекту обављати. Уколико је подносилац пријаве лице које је већ у закупу неког пословног објекта у својини општине Мало Црниће потребно је да достави доказ да је закупнина редовно исплаћивана односно доказ да је закупнина измирена.

Писане пријаве се подносе у периоду од 31.10.2017. године до 08.11.2017. године, односно у року од 8 дана од објављивања огласа, на писарници Општинске управе Мало Црниће или путем поште на адресу Општина Мало Црниће Маршала Тита 80 12311 Мало Црниће са назнаком : „Пријава за јавно надметање путем лицитације ради давања у закуп непокретности у својини Општине Мало Црниће“.

 1. Све заинтересоване стране могу извршити увид у документацију у вези са предметним пословним просторима, сваког дана од 10 до 12 часова у просторијама општине Мало Црниће канцеларија број 14. Сва заинтересована лица могу прегледати предметни објекат, сваког дана након објављивања овог огласа па до 06.11.2017.године у периоду од 10 до 12 часова, уз претходни договор са овлашћеним лицима Општине Мало Црниће.
 2. Јавно надметање путем лицитације ће се одржати дана 09.11.2017. године са почетком у 12 часова у просторијама Скупштинске сале Општине Мало Црниће.
 3. Јавно надметање путем лицитације се сматра успелим и у случају достављања једне исправне пријаве и проглашава закупцем, ако прихвати најмање почетну висину закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп.

Комисија након тога констатује који је највиши понуђени износ и име, односно назив понуђача.

По окончању поступка јавног надметања путем лицитације  Комисија доставља предлог Општинском већу које доноси коначну одлуку о закупу пословног простора.

Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени депозит се урачунава у износ закупнине.

Закупац који одустане од закупа или не закључи Уговор у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита.

 1. Учесници јавној надметања путем лицитације који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 7 дана од дана избора најповољнијег понуђача.
 2. 11. Општина Мало Црниће задржава право да одустане од избора најповољнијег понуђача у свакој фази поступка.
 3. Непотпуне и неблаговремене пријаве ће бити одбачене, и подносиоци таквих пријава немају право учешћа у поступку јавног надметања путем лицитације.
 4. Оглас ће бити објављен, на огласној табли Општине Мало Црниће и на  WEB сајту www.opstinamalocrnice.org  општине Мало Црниће.

У Малом Црнићу,

Број: 464-17/20173

Дана, 31.10.2017.године,

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Пријаву мозете преузети овде

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *