IZMENA I DOPUNA Konkursne dokumentacije Za JN br. 1/2017