Informacija o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2017.godinu

Republika Srbija

Opština Malo Crniće

Opštinska uprava

Odsek za budžet i trezor

Broj:400-8/2017

Datum:06.06.2017.godine

Malo Crniće

 

 

Opštinska uprava Malo Crniće-Odsek za budžet i trezor na osnovu člana 42.  i  člana 47 .Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15 i 99/2016), daje

 

I N F O R M A C I J U

 

 

Opštinska uprava Malo Crniće-Odsek za budžet i trezor dostavio je Opštinskom veću opštine Malo Crniće Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2017.godinu-rebalans 1, broj Odluke 400-8/2017 od 06.06.2017.godine.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2017.godinu objavljena je na zvaničnom  sajtu opštine Malo Crniće www.opstinamalocrnice.org.

Građani mogu dati predloge, primedbe i sugestije na Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2017.godinu putem elektronske pošte na adresu: finansije@opstinamalocrnice.rs u periodu od 06.06. do 13.06.2017.godine.

 

 

 

Opštinska uprava Malo Crniće

                                                                                           Odsek za budžet i trezor

Pregled Odluke