Информација о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017.годину

Република Србија

Општина Мало Црниће

Општинска управа

Одсек за буџет и трезор

Број:400-8/2017

Датум:06.06.2017.године

Мало Црниће

 

 

Општинска управа Мало Црниће-Одсек за буџет и трезор на основу члана 42.  и  члана 47 .Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15 и 99/2016), даје

 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У

 

 

Општинска управа Мало Црниће-Одсек за буџет и трезор доставио је Општинском већу општине Мало Црниће Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017.годину-ребаланс 1, број Одлуке 400-8/2017 од 06.06.2017.године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017.годину објављена је на званичном  сајту општине Мало Црниће www.opstinamalocrnice.org.

Грађани могу дати предлоге, примедбе и сугестије на Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017.годину путем електронске поште на адресу: finansije@opstinamalocrnice.rs у периоду од 06.06. до 13.06.2017.године.

 

 

 

Општинска управа Мало Црниће

                                                                                           Одсек за буџет и трезор

Преглед Одлуке