DRUGI PONOVLJENI OGLAS O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALO CRNIĆE PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

 

Na osnovu člana 20. stav 1. Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“ br. 7/14), član 1. Odluke o izmeni i dopuni odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“ br. 7/2014 i 2/2017), Odluke opštinskog veća opštine Malo Crniće na sednici održanoj 13.07.2017. godine, Komisija za izdavanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Malo Crniće,

 

O b j a v lj u j e:

 

DRUGI PONOVLJENI

OGLAS

O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALO CRNIĆE PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

 

 1. Poslovni prostor u Boževcu na KP br. 842 KO Boževac i 837/1, ukupne korisne površine 505,56m2 – Magacin za skladištenje poljoprivrednih proizvoda upisan u LN 2964 KO Boževac kao i zemljište u građevinskom području po kulturi voćnjak treće klase površine 25,68 ari – početna cena zakupa je 100 evra (i slovima: stoevra) mesečno;

 

 1. U objektu iz tačke 1. alineja 1 može se obavljati isključivo skladištenje poljoprivrednih proizvoda površine 494,10m2 a na 11,46 m2 je kancelarijski prostor usled vrste i strukture samog objekta uz zemljište u građevinskom području po kulturi voćnjak treće klase površine 25,68 ari koje je u funkciji saobraćajnog pristupa i parkinga zakupoprimca. Objekat iz tačke 1. alineja 2  može se koristiti isključivo za skladištenje poljoprivrednih prizvoda  ili slinu  delatnost.

 

 1. Predmetne nepokretnosti se daju u zakup na period od 5 (pet) godina.

Za vreme trajanja zakupa zakupac je dužan da snosi troškove održavanja objekta kao i da održava uređaje i opremu  na njemu u ispravnom i funkcionalnom stanju, kao i da predmetne neporetnosti koristi u skladu sa namenom i propisom.

Zakupac je dužan da sve vreme trajanja zakupa predmetne objekte koristi u svrhu i namenu kako se to odredi Ugovorom o zakupu koji zakupac zaključuje sa oštinom Malo Crniće kao zakupodavcem.

 

 1. Početne cene zakupa predviđene u tački 1. ovog oglasa date su u evrima, a cena zakupa se isplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Mesečni iznos zakupnine se ima isplaćivati do 5-og u mesecu za prethodni mesec.

 

 1. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju fizička i pravna lica, koja polože iznos-depozit u visini početne cene mesečne zakupnine ( u dinarskoj pritivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) i prilože Izjavu o prihvatanju svih uslova iz oglasa.

Depozit se uplaćuje na račun Budžeta opštine Malo Crniće br. 840-752804-70 svrha: uplata depozita na ime prijave na javni oglas prilikom podnošenja prijave,model 97 sa pozivom na broj: 94-066 i dokaz o uplaćenom depozitu obavezno mora biti podnet uz prijavu.

 

 1. Ponude na Javni oglas za prikupljanje pismenih ponuda radi davanja u zakup nepokretnosti u svojini Opštine Malo Crniće podnose se opštini Malo Crniće, u zatvorenim kovertama sa naznakom „Prijava za prikupljanje pismenih ponuda radi davanja u zakup nepokretnosti u svojini optštine Malo Crniće“ i mora da sadrže:

Dokaz o uplati depozita:

Za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana;

Za preduzetnike:  ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziz radnje, matični broj;

Za pravna lica:  naziv i sedište, kopiju Rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.

Prijave takođe treba da sadrže naznaku poslovnog objekta na koji se odnosi prijava, kao i delatnost koja će se u objektu predmetnom objektu obavljati. Ukoliko je podnosilac prijave lice koje je već u  zakupu nekog poslovnog objekta u svojini opštine Malo Crniće potrebno je da dostavi dokaz da je zakupnina redovno isplaćivana odnosno dokaz da je zakupnina izmirena.

Pisane prijave se podnose u periodu od 19.09.2017. godine do 28.09.2017. godine, odnosno u roku od 8 dana od objavljivanja oglasa, na prijemnom šalteru Opštinske uprave Malo Crniće ili putem pošte na adresu: Opština Malo Crniće, ul. Maršala Tita br. 80, 12311 Malo Crniće sa naznakon: „Prijava za prikupljanje pismenih ponuda radi davanja u zakup nepokretnosti u svojini opštine Malo Crniće“.

 

 1. Sve zainteresovane strane mogu izvršiti uvid u dokumentaciju u vezi sa predmetnim poslovnim prostorima, svakog dana od 10 do 12 časova u prostorijama opštine Malo Crniće, kancelarija br. 14. Sva zainteresovana lica mogu pregledati predmetni objekat, svakog dana nakon objavljivanja ovog oglasa pa do 27.09.2017. godine, u periodu od 10 do 12 časova uz prethodni dogovor sa ovlašćenim licima Opštine Malo Crniće.

 

 1. Otvaranje pismenih ponuda će se održati dana 28.09.2017. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama Skupštinske sale opštine Malo Crniće.

 

 1. Postupak prikupljanja i otvaranja pismenih ponuda se smatra uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave i proglašava zakupcem, ako prihvati najmanje početnu visinu zakupnine po kojoj se poslovni prostor može dati u zakup.

Komisija nakon toga konstatuje koji je najviši ponuđeni iznos i ime, odnosno naziv ponuđača.

Po okončanju postupka prikupljanja i otvaranja prispelih ponuda Komisija dostavlja predlog Opštinskom veću koje dnosi konačnu odluku o zakupu poslovnog prostora.

Učesniku u prikupljanju pismenih ponuda sa utvrđenim najvećim iznosom zakupnine koji zaključi Ugovor o zakupu u roku od 15 dana od dana prijema konačne odluke, uplaćeni depozit se uračunava u iznos zakupnine.

Zakupac koji odustane od zakupa ili ne zaključi Ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita.

 

 1. Učesnici u prikupljanju pismenih ponuda koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 7 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

 1. Opština Malo Crniće zadržava pravo da odustane od izbora najpovoljnijeg ponuđača u svakoj fazi postupka.

 

 1. Nepotpune i neblagovremene prijave će biti odbačene i podnosioci takvih prijava nemaju pravo učešća u postupku prikupljanja pismenih ponuda.

 

 1. Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Malo Crniće na WEB sajtu opstinamalocrnice.org opštine Malo Crniće, kao i u sredstvima javnog informisanja.

 

 

U Malom Crniću:

15.09.2017. godine

 

Broj:  464-14/201-2

 

KOMISIJA ZA IZDAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALO CRNIĆE