ДРУГИ ПОНОВЉЕНИ ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

На основу члана 20. став 1. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“ бр. 7/14), члан 1. Одлуке о измени и допуни одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“ бр. 7/2014 и 2/2017), Одлуке општинског већа општине Мало Црниће на седници одржаној 13.07.2017. године, Комисија за издавање у закуп непокретности у јавној својини општине Мало Црниће,

 

О б ј а в љ у ј е:

 

ДРУГИ ПОНОВЉЕНИ

ОГЛАС

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 1. Пословни простор у Божевцу на КП бр. 842 КО Божевац и 837/1, укупне корисне површине 505,56m2 – Магацин за складиштење пољопривредних производа уписан у ЛН 2964 КО Божевац као и земљиште у грађевинском подручју по култури воћњак треће класе површине 25,68 ари – почетна цена закупа је 100 евра (и словима: стоевра) месечно;

 

 1. У објекту из тачке 1. алинеја 1 може се обављати искључиво складиштење пољопривредних производа површине 494,10m2 а на 11,46 m2 је канцеларијски простор услед врсте и структуре самог објекта уз земљиште у грађевинском подручју по култури воћњак треће класе површине 25,68 ари које је у функцији саобраћајног приступа и паркинга закупопримца. Објекат из тачке 1. алинеја 2  може се користити искључиво за складиштење пољопривредних призвода  или слину  делатност.

 

 1. Предметне непокретности се дају у закуп на период од 5 (пет) година.

За време трајања закупа закупац је дужан да сноси трошкове одржавања објекта као и да одржава уређаје и опрему  на њему у исправном и функционалном стању, као и да предметне непоретности користи у складу са наменом и прописом.

Закупац је дужан да све време трајања закупа предметне објекте користи у сврху и намену како се то одреди Уговором о закупу који закупац закључује са оштином Мало Црниће као закуподавцем.

 

 1. Почетне цене закупа предвиђене у тачки 1. овог огласа дате су у еврима, а цена закупа се исплаћује у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате.

Месечни износ закупнине се има исплаћивати до 5-ог у месецу за претходни месец.

 

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе износ-депозит у висини почетне цене месечне закупнине ( у динарској притиввредности по средњем курсу НБС на дан уплате) и приложе Изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Депозит се уплаћује на рачун Буџета општине Мало Црниће бр. 840-752804-70 сврха: уплата депозита на име пријаве на јавни оглас приликом подношења пријаве,модел 97 са позивом на број: 94-066 и доказ о уплаћеном депозиту обавезно мора бити поднет уз пријаву.

 

 1. Понуде на Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокретности у својини Општине Мало Црниће подносе се општини Мало Црниће, у затвореним ковертама са назнаком „Пријава за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокретности у својини оптштине Мало Црниће“ и мора да садрже:

Доказ о уплати депозита:

За физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана;

За предузетнике:  име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назиз радње, матични број;

За правна лица:  назив и седиште, копију Решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Пријаве такође треба да садрже назнаку пословног објекта на који се односи пријава, као и делатност која ће се у објекту предметном објекту обављати. Уколико је подносилац пријаве лице које је већ у  закупу неког пословног објекта у својини општине Мало Црниће потребно је да достави доказ да је закупнина редовно исплаћивана односно доказ да је закупнина измирена.

Писане пријаве се подносе у периоду од 19.09.2017. године до 28.09.2017. године, односно у року од 8 дана од објављивања огласа, на пријемном шалтеру Општинске управе Мало Црниће или путем поште на адресу: Општина Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80, 12311 Мало Црниће са назнакон: „Пријава за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокретности у својини општине Мало Црниће“.

 

 1. Све заинтересоване стране могу извршити увид у документацију у вези са предметним пословним просторима, сваког дана од 10 до 12 часова у просторијама општине Мало Црниће, канцеларија бр. 14. Сва заинтересована лица могу прегледати предметни објекат, сваког дана након објављивања овог огласа па до 27.09.2017. године, у периоду од 10 до 12 часова уз претходни договор са овлашћеним лицима Општине Мало Црниће.

 

 1. Отварање писмених понуда ће се одржати дана 28.09.2017. године са почетком у 14 часова у просторијама Скупштинске сале општине Мало Црниће.

 

 1. Поступак прикупљања и отварања писмених понуда се сматра успелим и у случају достављања једне исправне пријаве и проглашава закупцем, ако прихвати најмање почетну висину закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп.

Комисија након тога констатује који је највиши понуђени износ и име, односно назив понуђача.

По окончању поступка прикупљања и отварања приспелих понуда Комисија доставља предлог Општинском већу које дноси коначну одлуку о закупу пословног простора.

Учеснику у прикупљању писмених понуда са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени депозит се урачунава у износ закупнине.

Закупац који одустане од закупа или не закључи Уговор у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита.

 

 1. Учесници у прикупљању писмених понуда који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 7 дана од дана избора најповољнијег понуђача.

 

 1. Општина Мало Црниће задржава право да одустане од избора најповољнијег понуђача у свакој фази поступка.

 

 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве ће бити одбачене и подносиоци таквих пријава немају право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда.

 

 1. Оглас ће бити објављен на огласној табли општине Мало Црниће на WEB сајту opstinamalocrnice.org општине Мало Црниће, као и у средствима јавног информисања.

 

 

У Малом Црнићу:

15.09.2017. године

 

Број:  464-14/201-2

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

 

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *