Category: Vesti

J A V N I P O Z I V ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE 2017. GODINU

U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, 10/16) članom 9. Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2017. godinu („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 19/16), člana 1. – 5. Pravilnika o odobravanju i  finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 1/17),  člana 67. Statuta opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće”, 12/08, 6/11 i 1/16) i člana 2. stav 1. tačka 10. Odluke o Opštinskom veću opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće”, 18/08 i 2/12), Opštinsko veće Opštine Malo Crniće na sednici održanoj dana 16. 03. 2017. godine, raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE 2017. GODINU

 

I.PREDMET KONKURSA

 

Sredstva određena Odlukom  o budžetu opštine Malo Crniće za 2017. godinu („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 19/2016) na poziciji 146. – dotacije sportskim savezima, klubovima, udruženjima i 147. – dotacije sportskim manifestacijama,  ekonomska klasifikacija 481 i funkcija 810,  u ukupnom iznosu od 4.300.000 dinara, opredeljuju se za finansiranje: (more…)

JAVNI KONKURS Za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2017. godini

Na osnovu  Odluke o budžetu Opštine Malo Crniće za 2017. godinu,   člana 6. Pravilnika o načinu finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće, broj 110-5/2014 od 31. januara 2014. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za odabir programa i projekata nevladinog sektora i udruženja građana, broj 06-4/2017-3 od 16.03.2017. godine i Zaključka Opštinskog veća od  16. 03. 2017. godine raspisuje se

 

  JAVNI KONKURS

Za finansiranje  programa  i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2017. godini

 

  1. Raspisije se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Malo Crniće za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2017. godini, u oblasti:

KOMPLETAN TEKST SA OBRASCIMA MOŽETE PREUZETI OVDE