Category: <span>Огласи</span>

Kонкурс за директора

Оглас о јавном конкурсу је објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр 80, од 21.09.2015.

 

На основу члана 25. 28. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012) и члана   32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10) Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 12/2008 и 6/2011) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“ I/01 Број: 020-122/15, од  04. 09. 2015. године, објављује

 

Оглас о јавном конкурсу:

– за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“

 

  1. Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Мало Црниће“.

Седиште Јавног предузећа је: Мало Црниће, ул. Маршала Тита број 82.           Претежна делатност Јавног предузећа је: 42.11–изградња путева и аутопутева. ПИБ:  101337036   Матични број: 17046462. (more…)

ОГЛАС

oglas-silosО ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА НА КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈА (ПЛАТОА СИЛОСА Р+9+Р+8) У МАЛОМ ЦРНИЋУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Текст огласа “Реч Народа” 18.8.2015.

Исправка огласа о покретању поступка, тако да гласи: “Депозит се уплаћује на рачун буџета општине Мало Црниће на жиро рачун 840-752804-70″,  уместо рачуна објављеног у огласу.