Category: Obaveštenja

O B A V E Š T E NJ E

Na osnovu člana 14. i 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. Glasnik RS“, broj 104/2009 i 99/2011), tačke 3., 8., 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. Glasnik RS“, broj 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 i 16/2022),  i Odluke o raspisivanju izbora za predsednika Republike, Opštinska uprava Malo Crniće, objavljuje 03. marta 2022. godine

O B A V E Š T E NJ E

 Obaveštavaju se građani Opštine Malo Crniće da Opštinska uprava Malo Crniće, izlaže deo biračkog spiska za područje Opštine Malo Crniće na uvid građanima, tako da mogu izvršiti proveru da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni, kao i da mogu zahtevati upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku.

Uvid u birački spisak može se izvršiti neposredno svakog radnog dana u vremenu od 07-15 časova, u zgradi Opštinske uprave u Malom Crniću, Bajlonijeva 119., kancelarija broj 14., pozivom na broj 012/280-016, na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i na sajtu Opštine Malo Crniće, do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 18.03.2022. godine u 24,00 časova.

Građani koji lično vrše uvid potrebno je da na uvid donesu ličnu kartu ili drugu ispravu sa matičnim brojem, kojom dokazuju svoj identitet.

Upis birača u birački spisak po službenoj dužnosti i po zahtevu građana, kao i promene u biračkom spisku, vrše se u Opštinskoj upravi Malo Crniće DO ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA (15 dana pre dana određenog za glasanje), nakon zaključenja biračkog spiska zahtevi za vršenje svih promena u biračkom spisku podnose se Ministarstvu državne uprave i lokalne samourave, najkasnije 72 časa pre održavanja glasanja.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i na isti način i po istom postupku kao i građani.

Obaveštavaju se građani da Opštinskoj upravi Malo Crniće mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 12.03.2022. godine do 24,00 časova, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji. Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko dilomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Broj: 014-2/2022

U Malom Crniću, 03. mart 2022. godine

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALO CRNIĆE

 ZAMENIK NAČELNIKA,                 

Dragan Mitić s.r.

O B A V E Š T E NJ E

Na osnovu člana 14. i 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. Glasnik RS“, broj 104/2009 i 99/2011), tačke 3., 8., 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. Glasnik RS“, broj 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 i 16/2022),  i Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike, Opštinska uprava Malo Crniće, objavljuje 16. februara 2022. godine

O B A V E Š T E NJ E

 Obaveštavaju se građani Opštine Malo Crniće da Opštinska uprava Malo Crniće, izlaže deo biračkog spiska za područje Opštine Malo Crniće na uvid građanima, tako da mogu izvršiti proveru da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni, kao i da mogu zahtevati upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku.

Uvid u birački spisak može se izvršiti neposredno svakog radnog dana u vremenu od 07-15 časova, u zgradi Opštinske uprave u Malom Crniću, Bajlonijeva 119., kancelarija broj 14., pozivom na broj 012/280-016, na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i na sajtu Opštine Malo Crniće, do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 18.03.2022. godine u 24,00 časova.

Građani koji lično vrše uvid potrebno je da na uvid donesu ličnu kartu ili drugu ispravu sa matičnim brojem, kojom dokazuju svoj identitet.

Upis birača u birački spisak po službenoj dužnosti i po zahtevu građana, kao i promene u biračkom spisku, vrše se u Opštinskoj upravi Malo Crniće DO ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA (15 dana pre dana određenog za glasanje), nakon zaključenja biračkog spiska zahtevi za vršenje svih promena u biračkom spisku podnose se Ministarstvu državne uprave i lokalne samourave, najkasnije 72 časa pre održavanja glasanja.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i na isti način i po istom postupku kao i građani.

Obaveštavaju se građani da Opštinskoj upravi Malo Crniće mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 12.03.2022. godine do 24,00 časova, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji. Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Broj: 014-1/2022

U Malom Crniću, 16. februar 2022. godine

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALO CRNIĆE

ZAMENIK NAČELNIKA,

Dragan Mitić s.r.

O B A V E Š T E NJ E

OBAVEŠTAVAJU SE PRIVREDNI SUBJEKTI KOJI SE BAVE PROIZVODNJOM, USLUGAMA I RADOVIMA NA SANACIJI STAMBENIH OBJEKATA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I GRAĐANI OPŠTINE MALO CRNIĆE, DA JE OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE MALO CRNIĆE NA SEDNICI ODRŽANOJ 31.01.2022. GODINE DONELO ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERE ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE.

 JAVNI POZIV I PRIJAVNI OBRASCI DOSTUPNI SU NA INTERNET STRANICI OPŠTINE MALO CRNIĆE – www.opstinamalocrnice.rs

 BROJ: 404-6/2022

U MALOM CRNIĆU, 01.02.2022. GODINE

KOMISIJA ZA REALIZACIJU ENERGETSKE SANACIJE

OPŠTINE MALO CRNIĆE

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se građani opštine Malo Crniće da će  u mesecu februaru 2022.godine početi sprovođenje zamene i postavljanje novih tabli sa nazivima ulica i kućnim brojevima.

Opštinska uprava opštine Malo Crniće realizuje ove poslove na osnovu  Odluke o određivanju naziva ulica u naseljenim mestima na teritoriji opštine Malo Crniće i u saradnji sa izvršiocem posla preduzećem „Epoha“doo Požega. Da bi se brže i efikasnije realizovali ovi poslovi  neophodno je:

– da građani OMOGUĆE PRISTUP OBJEKTIMA  na kojima se vrši prenumeracija,  licima  zaduženim za postavljanje tabli koji su u radnoj odeći  sa vidno obeleženim logom preduzeća „Epoha“ i koji će posedovati potvrdu za obavljanje usluga

-svako skidanje, uništavanje ili narušavanje izgleda table sa kućnim brojem kao i onemogućavanje postavljanja table sa kućnim brojem na objektu predstavlja prekršaj prema članu 35. Zakona o registru prostornih jedinica i Adresnom registru.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALO CRNIĆE

Obaveštenje za obeležavanje tabli

OBAVEŠTENJE

POŠTOVANI GRAĐANI

 KAO UČESNIK U AKCIJI ”POSADI SVOJ HLAD”, OPŠTINA MALO CRNIĆE JE ZAHVALJUJUĆI DONACIJI NVO” ZELENI RAZVONI CENTAR”, DOBILA 100 SADNICA BELOG JASENA, OD ČEGA JE 30 SADNICA NAMENJENO JAVNIM INSTITUCIJAMA NA TERITORIJI OPŠTINE, A OSTALIH 70, ĆE BITI PODELJENO GRAĐANIMA.

 BESPLATNA PODELA SADNICA BIĆE ORGANIZOVANA, DANA: 17.12.2021. GODINE (PETAK), SA POČETKOM U 08:00 ČASOVA U USLUŽNOM CENTRU, U SEDIŠTU OPŠTINE U MALOM CRNIĆU.

 PODELA ĆE SE OBAVLJATI  PO PRINCIPU, JEDNA SADNICA PO DOMAĆINSTVU, DO KONAČNE RASPODELE CELOKUPNE KOLIČINE OD 70 SADNICA.

 POZIVAMO ZAINTERESOVANE GRAĐANE, DA UČESTVUJU U PODELI SADNICA, JER ĆE OD USPEHA OVE PODELE, ZAVISITI DALJA SARADNJA OPŠTINE I NVO” ZELENI RAZVONI CENTAR”.

 

  OPŠTINA MALO CRNIĆE