Category: Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 19/2019 „ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 6 ПАРТИЈА

ПОЗИВ – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 6 ПАРТИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- ДОБРА „АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ“

КД ЈН МВ -АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ

ЈАВНИ ПОЗИВ-АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – – АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 23/2019 „ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ДОМУ КУЛТУРЕ У БОЖЕВЦУ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА“

ПОЗИВ – РАДОВИ ДОМ КУЛТУРЕ БОЖЕВАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – РАДОВИ ДОМ КУЛТУРЕ БОЖЕВАЦ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РАДОВА ЈН БР. 21/2019 “ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА СЛОГА 1945 ВЕЛИКО СЕЛО“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ФК СЛОГА ВЕЛИКО СЕЛО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ФК СЛОГА ВЕЛИКО СЕЛО

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 19/2019-1 – „ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА А ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 „ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПАРТИЈА 2

ПОЗИВ – ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПАРТИЈА 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 20/2019 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ЛПА ОДНОСНО ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СОФТВЕР ЛПА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСУТПКА – СОФТВЕР ЛПА