Služba za budžetsku inspekciju

Budžetska inspekcija

Inspektor: Ana Marija Radosavljević, dipl.ecc

Telefon: 012/280-016 lokal 104 i 012/280-164

mail:anamarija@opstinamalocrnice.rs

Funkcija službe za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave je kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava budžeta Opštine Malo Crniće od strane organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata iz člana 85. Zakona o Budžetskom sistemu tj. nad:

  1. Direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta opštine Malo Crniće
  2. Javnim preduzećima osnovanim od strane jedinice lokalne samouprave, pravnim licima osnovanim od strane tih preduzeća, pravnim licima nad kojima jedinica lokalne samouprave ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda.
  3. Pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno i indirektno doznačena sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave po osnovu zaduženja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.

PROGRAM RADA SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU ZA 2020.

PROGRAM RADA SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU ZA 2019.godinu

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU

PROGRAM RADA SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU ZA 2018.godinu

 

U skladu sa članom 90. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu, rad budžetske inspekcije je nazavisan i samostalan, a njen rad, ovlašćenja i obeležja uređeni su Uredbom o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije ( „Sl.glasnik RS“, broj 93/2017 )