Служба за буџетску инспекцију

Буџетска инспекција

Инспектор: Ана Марија Радосављевић, дипл.ецц

Телефон: 012/280-016 локал 104 и 012/280-164

mail:anamarija@opstinamalocrnice.rs

Функција службе за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе је контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава буџета Општине Мало Црниће од стране организација, предузећа, правних лица и других субјеката из члана 85. Закона о Буџетском систему тј. над:

  1. Директним и индиректним корисницима средстава буџета општине Мало Црниће
  2. Јавним предузећима основаним од стране јединице локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих предузећа, правним лицима над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода.
  3. Правним лицима и другим субјектима којима су директно и индиректно дозначена средства буџета јединице локалне самоуправе за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета јединице локалне самоуправе по основу задужења, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

[su_spoiler title=”Kontrolne liste” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Kontrolne liste”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_spoiler]

ПРОГРАМ РАДА СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ЗА 2020.

ПРОГРАМ РАДА СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ЗА 2019.годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРОГРАМ РАДА СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ЗА 2018.годину

 

У складу са чланом 90. став 1. Закона о буџетском систему, рад буџетске инспекције је назависан и самосталан, а њен рад, овлашћења и обележја уређени су Уредбом о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције ( „Сл.гласник РС“, број 93/2017 )