U Malom Crniću je održana sednica lokalnog parlamenta, na kojoj je u prisustvu 25 odbornika razmatrano 35 tačaka dnevnog reda. Najpre je sa 20 glasova za, usvojena odluka o prvom rebalansu budžeta, tako da se sada budžet sastoji od prihoda, primanja i prenetih sredstava u iznosu od 313.356.731 dinara, rashoda i izdataka u iznosu od 305.602.071 dinara i suficita od 7.754.660 dinara. Odluka o budžetu opštine za 2012. godinu doneta je pre usvajanja Zakona o budžetu Republike, kada još uvek nije bio utvrđen iznos pripadajućih nenamenskih transfera lokalnim samoupravama. Zakonom Je opštini pripalo 187.789.874 dinara nenamenskih transfera umesto 160 miliona dinara koliko je odlukom predviđeno. Pored razlike u visini planiranih i pripalih nenamenskih transfera, izmenama odluke u budžet su uključena i preneta neutrošena sredstva budžeta iz 2011. godine, kao i određena sredstva viših nivoa vlasti, namenskog karaktera, za koje je izvesno da će u narednom periodu biti dobijena. Ukupni prihodi koji su rebalansom uključeni u budžet opštine iznose 42.291.731 dinara i 16.230.000 dinara dodatnih sredstava budžetskih korisnika, što čini ukupno 58.521.731 dinara.

Novi budžetski prihodi koji se uključuju u budžet jesu: nenamenski transferi Republike u iznosu od 27.789.874 dinara, namenski transferi viših nivoa vlasti od 7.833.998 dinara, memorandumske stavke od 300.000 dinara i pre-neta sredstva iz prošle godine u iznosu od 6.367.859 dinara. Namenski transferi viših nivoa vlasti dobijeni su ili se očekuju u skorije vreme: od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu iz sredstava lutrije u iznosu od 1,7 miliona dinara za izvedene radove tokom 2011. godine na sanaciji i rekultivaciji deponije u Šapinu, od Ministarstva poljoprivrede 2.761.747   dinara   za   popravku i uređenje atarskih puteva, od Republičkog fonda za zaštitu životne sredine 412.926 dinara za sufinansiranje studije zatečenog stanja i projekta.

U nastavku sednice prihvaćene su izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine zbog izmene i dopune Zakona o lokalnim izbo-rima. Usvojen je i Operativni plan za odbranu od poplava za vode drugog reda na području opštine za 2012. godinu. Zbog izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti doneta je nova Odluka o osnivanju Centra za socijalni rad i data je saglasnost na Statut ove ustanove. Takođe, zbog poljoprivrednog zemljišta u 2012. godini i dinamički plan aktivnosti davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup.

Odbornici su većinom glasova usvojili novi Statut Centra za kulturu. Kao i prethod-nih godina, Skupština je konstatovala da na području opštine ne postoje erozivna područja. Odbor-nici su razmatrali i usvojili izveštaje o prošlogodišnjem radu i planovima aktivno-sti u ovoj godini: Biblioteke „Srboljub Mitić”, Turističke organizacije, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Fonda za razvoj poljoprivrede, Direkcije za izgradnju, Centra za kulturu i Javnog komunalnog preduzeća Listoća”. Takođe, većinom gla-sova usvojeni su izveštaji o radu Opštinskog veća, predsednika opštine i Opštinske uprave.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *