POZIV za Dostavljanje pismenih ponuda “Nabavka dobara za rekonstrukciju nisko naponske mreže u naselju Smoljinac“ Opština Malo Crniće JN br. 16/2017

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o Javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke načelnika Opštinske uprave opštine Malo Crniće o pokretanju postupka javne nabavke  male vrednosti  JN br. 16/2017 od 18.10.2017. godine,

 

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALO CRNIĆE

ul. Maršala Tita br. 80

O b j a v lj u j e

POZIV

za

Dostavljanje pismenih ponuda  

Nabavka dobara za rekonstrukciju nisko naponske mreže u naselju Smoljinac“ Opština Malo Crniće

JN  br. 16/2017

 1. Podaci o Naručiocu: Opštinska uprava opštine Malo Crniće, ul. Maršala Tita br. 80, 12 311 Malo Crniće, poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave svoje pismene ponude za nabavku dobara za rekonstrukciju nisko naponske mreže u naselju Smoljinac opština Malo Crniće.
 2. Brsta naručioca: Lokalna samouprava.
 3. Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti.
 4. Vrsta javne nabavke: Dobra.
 5. Tip javne nabavke: Nabavka nije oblikovana po partijama.
 6. Redni broj javne nabavke: JN br. 16/2017.
 7. Opis predmeta javne nabavke: Nabavka dobara – kablova za rekonstrukciju nisko naponske mreže u naselju Smoljinac.
 • Naziv odnosno oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: ORN 44321000 (Kablovi).
 1. Kriterijum za dodelu ugovora: Kriterijum za dodelu ugovora je Najniža ponuđena cena“ bez PDV-a.
 2. Pravo učešća u postupku imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, i dodatne uslove koji su u skladu sa članom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama precizirani konkursnom dokumentacijom, a što se posebno odnosi na dostavljanje finansijskog obezbeđenja, te drugih dokaza koji se konkursnom dokumentacijom kao traženom navode.
 • Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. i člana 76. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dokazuje dostavljanjem dokaza koji su u skladu sa zakonom precizirani i navedeni u konkursnoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku.
 1. Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursnu dokumentaciju naručilac istovremeno sa ovim pozivom objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. U skladu sa tim, konkursna dokumentacija može se preuzeti na:
 2. Portalu javnih nabavki: www.portal.ujn.gov.rs
 3. Internt stranici naručioca: www.opstinamalocrnice.org
 4. Način podnošenja ponuda i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte. Ukoliko ponuđač ponudu podnosi putem pošte mora da obezbedi da ista bude primeljena od strane naručioca do naznačenog datuma i časa.
 • Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na srpskom jeziku u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorene na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Ponude se dostavljaju na adresu naručioca, sa naznakom „PONUDA – NE OTVARAJJN br. 16/2017 „Nabavka dobara za rekonstrukciju nisko naponske mreže u naselju Smoljinac opštine Malo Crniće“
 • Na poleđini koverte navesti naziv, adresu ponuđača i kontakt telefon. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
 • Rok za podnošenje pismenih ponuda je 10.2017. godine. Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje budu primljene od Naručioca najkasnije poslednjeg dana navednog roka do 12,00 časova.
 • Rok za podnošenje pismenih ponuda počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja poziva na Portalu Uprave za javne nabavke.
 • Ukoliko rok za otvaranje ponuda padne u neradne dane kao što su subota, nedelja ili državni praznik, otvaranje ponuda će se obaviti prvog narednog radnog dana.
 • Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom pozivu smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
 1. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se javno 26.10.2017. godine u 12,30 časova, u prostorijama Opštinske uprave opštine Malo Crniće, ul. Maršala Tita br. 80 (mala sala – prvi sprat), 12 311 Malo Crniće. O otvaranju ponuda se sačinjava Zapisnik saglasno članu 104. Zakona o javnim nabavkama.
 2. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati potpisano i overeno ovlašćenje od strane ovlašćenog lica ponuđača, koje moraju predati Komisiji za javnu nabavku pre otvaranja ponuda. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.
 3. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u zakonom predviđenom roku, a zaključenje ugovora će se obaviti odmah po isteku roka za zaštitu prava ali ne dužim od zakonom utvrđenog roka.
 • Naručilac zadržava pravo da od javne nabavke odnosno od dodele ugovora za predmetnu javne nabavku odustane, ukoliko nastanu takve okolnosti na koju naručilac nije mogao da utiče, kao i u slučaju prijema neodgovarajućih i neprihvatljivih ponuda.
 • Sva dodatna objašnjenja u vezi sa javnom nabavkom koja je predmet ovog poziva mogu se dobiti na telefon: 012/280-016 svakog radnog dana od 7,30-15,00 časova.
 1. Lice za kontakt: Dodatna obaveštenja i informacije u vezi sa pripremom ponude mogu se dobiti pisanim putem – poštom ili na email: milicadirekcija@gmail.com
 • lice za kontakt Milica Mitić, Referent za javne nabavke.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde