ПОЗИВ За достављање писмених понуда у отвореном поступку “Наставак изградње пута Забрега-Божевац” ЈН бр. 11/2017

На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке начелника Општинске управе општине Мало Црниће о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку ЈН бр. 11/2017 од 14.07.2017. године,

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ MAЛО ЦРНИЋЕ

ул. Маршала Тита бр. 80

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ

За достављање писмених понуда у отвореном поступку

Наставак изградње пута Забрега-Божевац

ЈН  бр. 11/2017

 1. Подаци о наручиоцу: Општинска управа општине Мало Црниће ул. Маршала Тита бр. 80, 12311 Мало Црниће, позива све заинтересоване понуђаче да доставе своје писмене понуде за извођење радова на наставку изградње пута Забрега-Божевац територија општине Мало Црниће.
 2. Брста наручиоца: Локална самоуправа.
 3. Врста поступка: Отворени поступак.
 4. Врста јавне набавке: Радови.
 5. Тип јавне набавке: Набавка није обликована по партијама.
 6. Редни број јавне набавке: ЈН бр. 11/2017.
 7. Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне  набавке  је наставак изградње пута Забрега-Божевац који се састоји од равнања и планирања постојеће трасе, скидања потребног слоја земље, набавке, транспорта и уградње каменог агрегата, разастирање истог и сече шибља.
 8. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: ОРН 45233141 (Радови на одржавању путева).
 9. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је Најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а.
 10. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом, а што се посебно односи на поседовање одговарајућих лиценци за извођење предметних радова, као и достављање финансијског обезбеђења, те других доказа који се конкурсном документацијом као траженом наводе.
 • Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
 1. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсну документацију наручилац истовремено са овим позивом објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са тим, конкурсна документација може се преузети на:
 2. Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
 3. Интернт страници наручиоца: www.opstinaмаlocrnice.org
 4. Начин подношења понуда и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примељена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
 • Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуде се достављају на адресу наручиоца, са назнаком „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ“ ЈН бр. 11/2017 „Наставак изградње пута Забрега-Божевац“
 • На полеђини коверте навести назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда са варијантама није дозвољена.
 • Рок за подношење писмених понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања овог позива на Порталу јавних набавки. Благовременом ће се сматрати све понуде које буду примљене од Наручиоца тридесетог дана од дана објављивања овог позива до 12,00 часова 08.2017. године.
 • Рок за подношење писмених понуда почиње да тече наредног дана од дана објављивања позива на Порталу Управе за јавне набавке.
 • Уколико рок за отварање понуда падне у нерадне дане као што су субота, недеља или државни празник, отварање понуда ће се обавити првог наредног радног дана.
 • Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се јавно 16.08.2017. године у 12,30 часова, у просторијама Општинске управе општине Мало Црниће, мала сала – први спрат. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
 2. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење од стране овлашћеног лица понуђача, које морају предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
 3. Рок за доношење одлуке о додели уговора. Одлука о додели уговора биће донета у законом предвиђеном року, а закључење уговора ће се обавити одмах по истеку рока за заштиту права али не дужим од законом утврђеног рока.
 • Наручилац задржава право да од јавне набавке односно од доделе уговора за предметну јавне набавку одустане, уколико настану такве околности на коју наручилац није могао да утиче, као и у случају пријема неодговарајућих и неприхватљивих понуда.
 • Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 012/280-016 сваког радног дана од 8-14,00 часова.
 1. Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са припремом понуде могу се добити писаним путем – поштом или на email: milicadirekcija@gmail.com
 • лице за контакт Милица Митић, Референт за јавне набавке.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ