ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда за привремено поверавање обављања комуналне делатности сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада

На основу члана 9. Одлуке о условима и начину обављања комуналне делатности управљање комуналним отпадом на подручју Општине Мало Црниће („Службени гласник Општине Мало Црниће број 3.),  Иницијативе општинске управе број 352-17/2016 од 22.03.2016.године и члана 5. Одлуке о покретању поступка привременог поверавања обављања комуналне делатности на територији општине Мало Црниће- сакупљање комуналног отпада, његово одвожење и одлагање број: 352-18/2016 од 22.03.2016.године, Комисија за спровођење поступка расписије,

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење понуда за привремено поверавање обављања комуналне делатности сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада

у насељима на територији општине Мало Црниће

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ  ПОЗИВА:

 

Предмет јавног  позива је подношење понуда за привремено поверавање обављања комуналне делатности сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада у насељима на територији општине Мало Црниће, тј. сакупљање и одношење смећа из домаћинстава из свих насељених места, сакупљање и одношење смећа од свих правних лица, предузетника и јавних установа у свим насељеним местима.

 

ПРАВО УЧЕШЋА:

 

Право за подношење понуда по Јавном позиву има свако домаће и страно правно лице и предузетник ако испуњава обавезне и додатне услове прописане Конкурсном документацијом и достави доказе о томе, као и  читко попуњене, оверене потписом и печатом од стране овлашћеног лица Обрасце из Конкурсне документације.

Правно лице које је на територији општине Мало Црниће обављало предметну комуналну делатност, а са којим је раскинут уговор, нема право да учествује у поступку.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ:

 

Критеријум за одабир понуђача:

  • Избор понуђача врши се применом критеријума најниже понуђене цене комуналне услуге.

Понуде које превазилазе максимално прихватљиву цену биће одбачене као неприхватљиве.

 

РОК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ:

 

Уговорени рок обављања делатности је 6 месеци са могућношћу анексирања уговора до спровођења поступка избора вршиоца комуналне делатности у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

 

Конкурсна документација се може преузети у канцеларији број 4. Општинске управе општине Мало Црниће сваког радног дана од 8-14 часова или на сајту www.opstinamalocrnice.org .

Конкурсна документација се може узети лично или се на захтев може послати е-mailom или поштом.

Све информације у вези јавног позива се могу добити на телефон 012 280 016 радним данима од 7-15 часова или путем е-поште sneza.miloseviccrnice@gmail.com . Особа за контакт је Снежана Милошевић.

Понуде се подносе непосредно или путем поште, на адресу ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ, 12311 Мало Црниће, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ „Понуда за привремено поверавање обављања комуналне делатности“ на прописаним обрасцима из конкурсне документације, у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може закључити да се отвара први пут. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року од 8 дана од дана објављивања јавног позива на званичном сајту Општине Мало Црниће www.opstinamalocrnice.org , односно до 25.04.2016.године у 12,00 часова, без обзира на начин достављања.

На полеђини читко написати назив и адресу понуђача, учесника у јавном позиву, број, телефин и име особе за контакт.

Учесник јавног позива може да достави само једну понуду која мора у потпуности да испуњава услове прописане јавним позивом.

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока за подношење понуда 25.04.2016.године у 13,00 часова у згради Општине Мало Црниће, у малој сали.

Неблаговремене и непотпуне понуде Комисија неће разматрати и такве ће бити враћене понуђачу.

Одлуку о додели уговора донеће Председник општине на предлог Комисије за спровођење посупка најкасније у року од 10 дана од  дана отварања понуда.

Рок за закључење уговора је у року од 5 дана од ступања на снагу Одлуке о привременом поверавању послова обављања комуналне делатности.

Наручилац  доноси Одлуку о обустави поступка на основу извештаја Комисије о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора, односно из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.

 

 

Комисија за спровођење поступка привременог поверавања обављања комуналне делатности сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада

у насељима на територији општине Мало Црниће

 

Број: 352-18/2016-1

Датум: 15.04.2016.године

 

[dg ids=”3262″]