18 sednica Skupštine

Na 18. sednici Skupštine opštine Malo Crniće, održanoj 4. decembra, razmatran je veoma sadržajan i značajan dnevni red, pre svega

zbog strateških dokumenata koji su usvojeni, a takođe zbog izveštaja o izvršenju budžeta opštine za prvih devet meseci 2014godine i donete odluke o drugom rebalansu budžeta.

Ostvareni tekući prihodi i primanja u periodu januar septembar iznosili su 71,81% u odnosu na godišnji plan. Ubedljivo najveće učešće u strukturi prihoda budžeta imajutransferi viših nivoa vlasti od 75,56%, drugi su porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke sa učešćem od 13,18%, dok je učešće izvornih javnih prihoda i dalje skromno. U ukupnim  transfernim  sredstvima od 163.458.741 dinara, nenamenski transferi koji pripadaju budžetu u skladu sa Zakonom iznose 156.327.876 dinara, dok 7.130.865 dinara čine namenski transferi. Budžetski korisnici ostvarili su u ovom periodu skromna sredstva u ukupnom iznosu od 8.571,369 dinara, od planiranih 76.200.190 dinara.

Od planiranih rashoda izvršeno je 171.859.292 dinara ili 44,3% u odnosu na plan. Gledano po kategorijama, najznačajniji su rashodi za zaposlene 53.429.121 dinara i korišćenje usluga i roba 53.716.558 dinara. Ipak došlo je do promene u strukturi izvršenih rashoda budžeta

u korist kapitalnih ulaganja. Učešće kapitalnih ulaganja sa skromnih 8,7% koliko je bilo po isteku šest meseci, sada iznosi 20% ili 34,3 miliona dinara, što je još uvek nedovoljno ako se zna da planirana investiciona sredstva iznose 110 miliona dinara. Najveća sredstva investirana su preko Direkcije za izgradnju i to: u oblast putne infrastrukture za izgradnju ili presvlačenje ulica asfaltom 24,3 miliona dinara i za sanaciju domova kulture 6,5 miliona dinara. Blizu 2 miliona dinara uloženo je u projektnu dokumentaciju, mahom u oblasti vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda. Pored rashoda i izdataka iz budžeta opštine, budžetski korisnici su iz svojih dodatnih sredstava ili neutrošenih sredstava iz 2013. godine izvršili još 9,4 miliona dinara, što znači da konsolidovani rashodi i izdaci budžeta u ovom periodu iznose 181.330.085 dinara. Stanje novčanih sredstava na računu za izvršenje budžeta na kraju septembra bilo je 113.080.638 dinara, a na konsolidovanom računu trezora 115.787.194 dinara.

Na današnjoj sednici odbornici su usvojili i veoma važna strateška dokumenta, Lokalni akcioni plan za mlade opštine Malo Crniće 2015 – 2020. godine i Strategiju održivog razvoja opštine 2015 2020 godine, kazala je Stevićeva.

Većinom glasova odbornici su usvojili drugi rebalans budžeta kojim se utvrđuju ukupni tekući prihodi budžeta u iznosu od 381.436.576 dinara. Od toga, sredstva budžeta iznose 305.957.927 dinara, dok su dodatni prihodi budžetskih korisnika 75.478.649 dinara. Pored tekućih prihoda i primanja, budžet raspolaže i prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine od 91.700.302 dinara, od čega su sredstva budžeta 87.407.962 dinara, dok 4.292.340 dinara čine sredstva indirektnih budžetskih korisnika. To znači da konsolidovana sredstva budžeta, nakon drugog rebalansa iznose 473.136.878 dinara.

Bez povećanja poreza na imovinu građana

U nastavku sednice usvojen je izveštaj o radu i izveštaj o izvršenju finansijskog plana Centra za kulturu za 2013.

godinu i plan Doma zdravlja u godini koji je usmeren ka ostvarenju strateških ciljeva, a to su kvalitetno, racionalno, efikasno i savremeno lečenje stanovnika opštine Malo Crniće. Usvojena je odluka o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini, odluka o visini naknade za rad odbornika, članova Opštinskog veća, povremenih radnih tela i komisija, a za predstavnika Doma zdravlja u Savetu za zdravlje opštine imenovana je dr Jelena Načić. U skladu sa novim Zakonom o pravobranilaštvu doneta je odluka o Opštinskom pravobranilaštvu opštine, a uloga ovog organa jeste zaštita imovinskih prava i interesa opštine Malo Crniće. Utvrđene su prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu. Ove prosečne cene su na prošlogodišnjem nivou, što govori da neće biti povećanja poreza na imovinu građana, osim za pravna lica kod kojih se stopa sa 0,30% povećava na 0,40%. Takođe, iz seta odluka u vezi parametara o porezima na imovinu doneta je odluka o visini stope amortizacije, koja iznosi 0,80% godišnje, a najviše 40%. Zbog poplava koje

su  zadesile opštinu tokom maja meseca doneta je odluka da se poljoprivrednici ne zadužuju porezima na katastarski dohodak i šumsko zemljište.