13 sednica Skupštine

Centralna tačka dnevnog reda trinaeste sednice Skupštine opštine Malo Crniće bila je odluka o budžetu opštine za 2014. godinu, za koju je glasao 21 odbornik. Planirani tekući prihodi iznose 367.316.000 dinara, od čega prihodi budžeta 289.717.000 dinara, dok dodatni prihodi budžetskih korisnika iznose 77.598.000 dinara.

[youtube_sc url=”http://youtu.be/h5xpxqUl2nM” width=”320″ height=”240″ theme=”light”]

Ako se pogleda struktura prihoda budžeta, videće se da nenamenski transferi Republike iznose 71,9%, ili, nominalno 208.437.000 dinara, porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 15,3% ili 44,5 miliona dinara i porez na imovinu 6,9% ili 20 miliona dinara. Ova tri prihoda čine 95% budžeta za narednu godinu.

Dodatne prihode budžetskih korisnika od 77.598.000 dinara čine sopstveni prihodi budžetskih korisnika u skromnom iznosu od 4.012.000 dinara i transferi viših nivoa vlasti kapitalnog karaktera u iznosu od 73.586.000 dinara, koji su uglavnom namenjeni za plasman preko Direkcije za izgradnju. Sopstvenim prihodima raspolagaće mesne zajednice sa 2,3 miliona dinara, Predškolska ustanova u iznosu od 1.690.000 dinara i Biblioteka sa skromnih 20.000 dinara od članarine. Planirani namenski transferi viših nivoa vlasti biće raspoređeni kod Direkcije za izgradnju u iznosu od 66.674,00 dinara, Predškolske ustanove 6.110.000 dinara, Centra za kulturu 300.000 dinara i Turističke organizacije 502.000 dinara biće u celosti pokriveni neutrošenim ne namenskim sredstvima iz tekuće godine. Kada je reč o tekućim rashodima po kategorijama, najznačajniji su rashodi za zaposlene koji iznose 86.422.000 dinara, u okviru kojih su najveći rashodi za zarade zaposlenih, 71,2 miliona dinara.

Obavezujućim uputstvom Vlade Srbije predviđeno je smanjenje subvencija za 30% što je do kraja ispoštovano, tako da sada iznose 4.960.000 umesto 7.090.000 dinara, koliko su iznosile u 2013. godini. Planirane subvencije su namenjene za subvencionisanje cene vode u iznosu od 3.360.000 dinara i 1.6 miliona dinara kapitalnih subvencija JKP ,Čistoća“ za nabavku radne mašine.koja se otplaćuje na lizing. Transferi drugih. nivoa vlasti iznose 38.916.000 dinara, od čega su tekući transferi 26.796.000 dinara, a kapitalni transferi 12,2 miliona dinara.

Tekući transferi namenjeni su uglavnom osnovnim školama u iznosu od 18,7 miliona dinara, Domu zdravlja 4,8 miliona dinara, Centru za socijalni rad 1,5 miliona dinara. Kapitalni transferi opredeljeni su osnovnim školama u iznosu od 7 miliona dinara za rekonstrukciju objekata i nabavku opreme i Domu zdravlja u iznosu od 5,2 miliona dinara za nabavku medicinske opreme i jednog putničkog vozila za kućno lečenje.

Za oblast socijalne zaštite iz budžeta je opredeljeno 8,4 miliona dinara za finansiranje proširnih prava socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Za ostale rashode opredeljeno je 8,9 miliona dinara iz budžeta, a najviše sredstava izdvojena su u oblasti fizičke kulture 4,2 miliona dinara, kudovima 900.000 dinara, za redovan rad političkih stranaka 500.000 dinara, za verske zajednice 500.000 dinara, za Crveni krst 450.000 dinara, kao i milion dinara organizacijama i udruženjima iz raznih oblasti, ističe šef budžeta i trezora Siniša Radić.

Za ulaganja u investicije opredeljeno je 128.789 000 dinara, od čega 62 miliona dinara sredstava budžeta i 67 miliona dinara dodatnih sredstava kapitalnih transfera. Ova investiciona ulaganja planirana su za oblast vodosnabdevanja 38,2 miliona dinara, za putnu infrastrukturu 41.099.000 dinara, za investiciono održavanje domova kulture 10.460.000 dinara.

 Pored navedenog, predviđeno je 2,5 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije, za izgradnju atarskih puteva 5 miliona dinara, za tekuće popravke i održavanje ulica 15,5 miliona dinara, za zimsko održavanje puteva 3 miliona dinara, za potrebe zaštite životne sredine 8 miliona dinara.

Jednoglasno usvojen je izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra „Petrovac” u 2013. godini. Konstatovano je da nisu radile 4 protivgradne stanice i to Šapine, Zabrega, Vrbnica i Toponica, a razlog je nedostajuća oprema za aktiviranje, što je u nadležnosti Sektora za vanredne situacije. Opština Malo Crniće je učinila mnogo da se popravi ovo stanje, pre svega kroz povećanje naknade za rad strelaca, nabavkom 21 rakete, kao i popravkom protivgradnih objekata i uređenjem prilaznih puteva. Zaključak je da se u narednoj godini moraju osposobiti svi objekti, da se strelci moraju opremiti kako bi se aktivirale 4 protivgradne stanice, a opština će preko svojih subjekata obezbediti pomoć u istom ili višem obimu, kako bi zaštita od vremenskih nepogoda bila na najvišem nivou.

Nova taksa uvećava izvorne prihode

U izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama predviđa se uvođenje takse na elektro postrojenja, telefonsku infrastrukturu i stubove za kablovsku televiziju koji se nalaze na javnoj površini. Opština je bila prinuđena da uvede novu taksu, jer su smanjena transferna sredstva i porez na zarade, pa je neophodno pojačati izvorne prihode. Usvojena odluka o formiranju jedinice civilne zaštite opšte namene predviđa da se u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama obavezno formira jedna jedinica civilne zaštite jačine jednog voda od 30 pripadnika. Jedinica se formira kao privremeni sastav od dobrovoljaca i radno sposobnog stanovništva, odnosno zaposlenih na teritoriji opštine, sa ciljem spašavanja stanovništva i materijalnih dobara u vanrednim situacijama.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *