12. sednica Skupštine

Na devetnaestoj sednici lokalnog parlamenta u Malom Crniću održanoj 27.maja, u prisustvu 25 odbornika razmatran je veoma obiman i značajan dnevni red. Najpre je sa 19 glasova za, usvojen izveštaj o radu Gradskog javnog pravobranilaštva za 2010. godinu. Za opštinu Malo Crniće u izveštajnom periodu u radu je bilo ukupno 23 predmeta, od čega 9 parničnih predmeta, 5 vanparničnih predmeta, 7 izvršnih predmeta i 2 upravna predmeta. Prema rečima gradskog pravobranioca Snežane Mišić, spor koji je vodila Mesna zajednica „Boževac“ vezano za objekat Veterinarske stanice je okončan prvostepenom presudom. „Mi smo zastupali MZ „Boževac“, međutim u prvostepenom postupku Veterinarska stanica je dobila spor, s obzirom na to, da mi u tom postupku nismo mogli da dokažemo da je Mesna zajednica sudelovala u izgradnji tog objekta. Uložili smo žalbu i očekujemo drugostepenu presudu.

Jedan od najznačajnijih postupaka jeste predmet „Centroeksport“ u okviru presude gde su navedeni „Mlin“ i mnoge nepokretnosti. Taj postupak je dobijen posle mukotrpnog rada ne samo Pravobranilaštva, već i Opštinske uprave i predsednika opštine Malo Crniće. Nakon pravosnažnosti presude gde je i Vrhovni sud potvrdio da smo mi u pravu, postavilo se pitanje na koji način ćemo realizovati presudu. Predložila sam da se izvršni postupak sprovede putem suda, s obzirom na to, da su se pojavila neka sporna pitanja. U sudskom postupku i presudom dobili smo nepokretnosti, međutim u presudi nije navedeno šta pripada tim nepokretnostima i jedini način je bio da se putem veštaka utvrdi šta čini pokretnu imovinu. Do danas dobili smo dva nalaza veštaka geometra i građevinca, ali još uvek nismo dobili nalaz veštaka mašinske struke koji bi najzad rešio dilemu šta pripada Centroeksportu od pokretnih stvari, a šta opštini Malo Crniće“, rekla je Snežana Mišić.

Odluka o izvršenju budžeta opštine za 2010.godinu usvojena je sa 17 glasova za. Planirani tekući prihodi i primanja u prošloj godini iznosili su 177.839.021 dinara, što sa prenetih neutrošenih 7.105.985 dinara iz 2009.godine iznosi ukupno 184.945.006 dinara. Ostvareni tekući prihodi iznosili su 166.443.882 dinara, ili 93,59% od planiranih 177.839.021 dinara, što uz prenetih neutrošenih 7.105.985 dinara iz prethodne godine čini ukupna sredstva budžeta od 173.549.867 dinara. Od ostvarenih prihoda ubedljivo najveće učešće u strukturi javnih prihoda budžeta opštine imaju transferi viših nivoa vlasti, od 63,48% ili 105.763.585 dinara. Od toga 79.675.308 dinara čine nenamenska sredstva ostvarena u skladu sa Zakonom, kao i 8.813.703 dinara, po posebnom aktu Vlade, kao pomoć nerazvijenim područjima, primljenim na samom isteku godine. Pored nenamenskih sredstava od viših nivoa vlasti ostvareno je i 17.274.574 dinara namenskih sredstava tekućeg ili kapitalnog karaktera. Uzimajući u obzir tekuće prihode budžeta i prihode indirektnih budžetskih korisnika, može se zaključiti da su konsolidovani prihodi budžeta opštine u 2010.godini iznosili 181.414.694 dinara, što uz preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine od 9.779.148 dinara čini ukupna sredstva KRT-a od 191.193.842 dinara. Planirani rashodi i izdaci budžeta u prošloj godini iznosili su 184.934.148 dinara, a izvršeni rashodi i izdaci 149.905.885 dinara ili 81,05% od planiranih.

Potom je usvojen izveštaj o proširenim pravima i oblicima socijalne zaštite za 2010.godinu i veoma značajan planski dokument koji se odnosi na odbranu od bujičnih poplava i drugih pratećih pojava štetnog dejstva. Odbornici su usvojili Odluku o završnom računu budžeta opštine Malo Crniće za 2010.godinu i Odluku o prvom rebalansu budžeta za 2011.godinu Završni račun sadrži tekuće prihode u iznosu od 173.549.867 dinara, tekuće rashode i izdatke od 149.905.885 dinara i suficit od 23.643.982 dinara. Od ostvarenog viška prihoda, 9.643.000 dinara su namenska sredstva koja se ovom odlukom i odlukom o rebalansu raspoređuju za namene za koje su zakonima namenjene. Od tih 9.643.000 dinara, 1.753.920 dinara su transferna sredstva Ministarstva poljoprivrede namenjena za uređenje atarskih i nekategorisanih puteva i 826.688 dinara sredstava budžeta koja potiču od zakupa zemlje. Takođe, za realizaciju projekta „Proširenje usluga starim licima“ opredeljuje se ovom odlukom 5.935.021 dinara neutrošenih u prethodnoj godini, za namenu zaštite životne sredine opredeljuje se 526.944 dinara i za poboljšanje bezbednosti saobraćaja 600.526 dinara.

Inače, prenetih 23.643.982 dinara iz prethodne godine su osnovni razlog zbog čega se radi prvi rebalnas budžeta, da bi se ta sredstva punim kapacitetom uključila u funcionisanje budžeta u ovoj godini. „Zahvaljujući tim sredstvima i milion dinara koja će stići od Ministarstva za zaštitu životne sredine namenjenih za izradu projekata u ovoj oblasti, budžet za ovu godinu iznosi 222.775.000 dinara u odnosu na dosadašnjih 197.874.000 dinara. Tekući rashodi su 214.498.000 dinara i budžetski suficit od 8.276.000 dinara. Ovo je fiktivni suficit, jer po nekom pravilu utvrđivanja rezultata budžeta glavnica otplate kredita se ne računa u tekuće rashode. Nenamenska sredstva budžeta iz prethodne godine raspoređena su za sledeće namene: subvencije u oblasti vodosnabdevanja 1,5 miliona dinara, za izradu Prostornog plana opštine 3.850.000 dinara, dodatna sredstva za tekuće popravke i održavanje nekih objekata za mesne zajednice 1.000.000 dinara, Direkciji za izgradnju opštine za namene u oblasti vodosnabdevanja dodatnih 2 miliona dinara, za zimsko održavanje puteva 1.000.000 dinara“, ističe Siniša Radić, šef Odseka za budžet i trezor.

U nastavku sednice usvojena je Odluka o stopama poreza na imovinu, Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda, Odluka o držanju životinja i data je saglasnost na Statut Biblioteke „Srboljub Mitić“. Usvojenom Odlukom o radnom vremenu Doma zdravlja, opština Malo Crniće kao osnivač želi da usluge ove ustanove učini što dostupnijim korisnicima. Takođe, doneta su rešenja o razrešenju privremenih organa upravljanja Doma zdravlja i imenovani su Upravni i Nadzorni odbor. Za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja na period od 6 meseci imenovan je dr Božidar Đorđević, a za vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Miroslav Mitrović. Razmatrana je i jedna interesantna inicijativa za izmenu i dopunu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koja se sastoji u zahtevu da se izvrši izmena i dopuna odredbi koje se tiču registracije traktora i poljoprivrednih priključnih mašina na način kako je to bilo regulisano dosadašnjim Zakonom.

„Razmatrajući predloge odluka, Skupština opštine Malo Crniće je donela Odluku o završnom računu budžeta opštine za 2010.godinu iz koje proizilazi da je ukupno od planiranih tekućih prihoda i primanja budžeta u iznosu od 173.549.867 dinara izvršeno tekućih rashoda i izdataka u iznosu od 149.905.885 dinara, a ostvareni višak prihoda od 23.643.982 dinara biće raspoređen za finansiranje troškova u skladu sa namenom. Usvajanjem Odluke o prvom rebalansu budžeta opštine za 2011.godinu izvršeno je uključivanje i raspoređivanje u budžet prenetih, a neutrošenih sredstava iz prethodne godine. Odlukom o stopama poreza na imovinu utvrđene su stope poreza koje su niže od istih predviđenih zakonom, imajući u vidu specifičnosti područja opštine Malo Crniće. Zbog brojnih obaveza u godini koja je obeležena i određenim jubilejima bilo je neophodno da se u Centru za kulturu reše određeni problemi u funkcionisanju i postavi za vršioca dužnosti direktora Miroslav Mitrović, koji će svojim velikim iskustvom u oblasti kulture doprineti da se svi poslovi uspešno završe. Dosadašnji direktor bio je opterećen pre svega ličnim problemima, što se i odrazilo u poslednje vreme na rad ove ustanove“, rekao je predsednik Skupštine opštine Bojan Urošević.

O usvojenim odlukama na prošlonedeljnom zasedanju predsednik opštine dr Esidol Perić je istakao: „Pri kraju prošle godine dobili smo namenska sredstva od Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva poljoprivrede i dodatna transferna sredstva tako da smo ta sredstva morali da uključimo u budžet na određenim pozicijama i iz tih razloga doneli smo Odluku o prvom rebalansu budžeta za ovu godinu. Inače, prošla godina je bila izuzetno teška, ali smo uspeli da prebrodimo probleme dobro i ja sam zadovoljan izvršenjem budžeta. Na ovoj sednici razrešen je direktor Centra za kulturu, jer već duže vreme bilo je nekih nesporazuma oko funkcionisanja ove ustanove. Mi nemamo velikih primedbi na rad direktora u ranijem periodu, ali preovladalo je mišljenje da bi novi vršilac dužnosti mogao da bude agilniji i operativniji, što nikako ne znači da je dosadašnji direktor bio loše rešenje“.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *